Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժին

Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ` Իշխան Բարսեղյան

(+374 232) 3-22-51 /+374 232/ 35161   էլ. փոստ


Հավելված
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի
2010թ. փետրվարի -ի N- Ա որոշման

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ


II. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ


5. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի /այսուհետ` Մարզպետարան/ աշխատակազմի /այսուհետ` Աշխատակազմ/ Ծրագրերի և վերլուծության /այսուհետ` Բաժին/ կառուցվածքային ստորաբաժանում է:
Բաժինն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ՙՏեղական ինքնակառավարման մասին՚, ՙՏնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին՚, ՙՓոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին՚ ՀՀ օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետի /այսուհետ` Մարզպետ/ որոշումներով և կարգադրություններով, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև Բաժնի լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերով:
Բաժինը կազմավորում, վերակազմակերպում և նրա գործունեությունը դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
6. Բաժնի կանոնադրությունը հաստատում /փոփոխում/ է Մարզպետը:

 

II. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
6. Բաժինն իր լիազորությունների շրջանակներում՝
ա)համակարգում է Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի մշակումը.
բ)կազմակերպում է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի նախագծերի քննարկման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, զեկուցման նյութերը և համապատասխան որոշման նախագծերը.
գ)կազմակերպում և համակարգում է մարզի սոցիալ-տնտեսական /ըստ ճյուղերի և բնագավառների/ զարգացման ռազմավարության և հիմնադրույթների մշակման աշխատանքները.
դ)ղեկավարում է մարզի զարգացման ծրագրի փոքր և միջին ձեռնարկությունների ոլորտային աշխատանքային խումբը, համաձայն տարեկան աշխատանքային պլանի, տալիս է հանձնարարություններ և հետևում դրանց կատարմանը .
ե)մշակում է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համալիր քառամյա ծրագրի նախագիծը,
ե)կազմակերպում է մարզի համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի նախագծերի կազմման աշխատանքները .
զ)վերլուծում է մարզի համայնքների սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ծրագրերի կատարման ընթացքը և արդյունքները ներկայացնում աշխատակազմի ղեկավարին.
զա)ապահովում է փոքր և միջին ձեռնարկությունների ոլորտով զբաղվող նախարարությունների, գերատեսչությունների, մարզային կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը.
է)աջակցում է մարզի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ծրագրերի առաջնահերթությունների և գերակայությունների որոշման, զարգացման ծրագրերի քննարկման աշխատանքներին.
թ)կազմակերպում է մարզի փոքր և միջին ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական համակարգի աշխատանքների մասին տեղեկատվության ստացման և վերլուծության աշխատանքները.
ժ)աջակցություն է ցուցաբերում փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող սուբյեկտներին
առևտրի, հանրային սննդի և սպասարկման բնագավառներում.
ժա)միջոցառումներ է ձեռնարկում մարզի տարացքում ոլորտի տնտեսվարող սուբեկտների գործունեության ընդլայնման և արդյունավետության ապահովման ուղղությամբ.
ժբ)համակարգում է մարզի տարածքում գործող արդյունաբերական կառույցների աշխատանքը. նպաստում և աջակցում նրանց նպատակային գործունեության իրականացմանը.
ժգ)աջակցում և խրախուսում է նոր արդյունաբերական կառույցների և հանգույցների ստեղծմանը, իրականացնում է վերջիններիս գործունեության հաշվառմանը , տեղեկատվական գործառույթների իրականացման աշխատանքները իր իրավասության սահմաններում, ապահովում է նրանց կապը շուկայի հետ.
ժդ)կազմակերպում է մարզի սոցիալական աջակցության պետական ծրագրերի իրականացման աշխատանքները.
ժե) աջակցում է սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններին` սոցիալական ծրագրեր իրականացնելիս.
ժզ)Մարզպետի հաշվետվությունների կազմման նպատակով մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից և մարզային կազմակերպություններից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն, վերլուծում և ներկայացնում մարզպետին.
ժէ)մասնակցում է արտասահմանյան գործարարների հետ գործնական հարաբերությունների ստեղծման և դրանց զարգացման գործընթացին.
ժը)կազմակերպում է մարզպետարանի աշխատակազմի տարեկան աշխատանքային ծրագրեր կազմման աշխատանքները.
ժթ)աջակցում է մարզպետարանի վարչություններին և բաժիններին` իրենց ոլորտների ընթացիկ և հեռանկարային ծրագրերի կազմման գործում.
ի)ըստ անհրաժեշտության իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ.
իա)վերլուծում է մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքային ծրագրերի կատարման ընթացքը.
իբ)կազմում է մարզի ընթացիկ և հեռանկարային սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի նախագծերը և ներկայացնում մարզպետի հաստատմանը.
իգ)աշխատանքներ է տանում միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ` մարզի համար առավել կենսական ծրագրերի առաջնահերթ իրականացման նպատակով.
իդ) իրականացնում է իրավական այլ ակտերով սահմանված ծրագրերի և վերլուծության բաժնի հետ կապված այլ գործառույթներ։
III. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
7. Բաժինն իր գործունեությունն իրականացնում է Աշխատակազմի հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով։
8. Բաժնի գործունեությունը համակարգում և վերահսկում է Աշխատակազմի ղեկավարը։
9. Բաժնի րնթացիկ գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Բաժնի պետը։
10. Բաժնի պետը և աշխատողները համարվամ են քաղաքացիական ծառայողներ։
11. Բաժնի պետի և աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պա¬տասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայացուց¬չության, խնղիրների բարդության և ղրանց ստեղծագործական լուծման, գիտելիքների և հմտու¬թյունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթներն սահմանվում են նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիա¬կան ծառայության պաշտոնների անձնագրերով։

 

 


 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2017-12-16 10:09:42