Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Հասարակական կառույցներ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի տարածքում գործող հասարական կազմակերպություններ

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ.` /+374 232/ 35716, /+374 232/ 33234

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Տիգրան Մեծի 25

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Օժանդակել մարզի,Աշտարակի տարածաշրջանի հաշմանդամների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը։

<<ԱՅԳ>> ԿՐԹԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հեռ.` /+374 232/ 077-25-55-07

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Սիսակյան 14/27

 Տնօրեն՝ Նարինե Մեսրոպյան

Առաքելությունը՝  օժանդակել երեխաների եւ երիտասարդների մտավոր, հոգեւոր եւ ֆիզիկական զարգացմանը, աջակցել երիտասարդների  նախաձեռնություններին, հասարակության բոլոր շերտերի կրթությանը, զբաղվածությանը եւ սոցիալական ներառմանը: 

 

<<ԱՍՏՂԻԿ>> ԿՐԹԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հեռ.` /+374 232/32385

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու 5

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Նպաստել կրթական ¢ մշակութային զարգացման օգնության կազմակերպմանը։Աջակցել կրթության ¢ մշակութային ոլորտում բնակչության տարբեր շերտերի հետաքրքրությունների ¢ պահանջմունքների ձ¢ավորմանն ու բավարարմանը։

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է՝ 12.02.01

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Վրեժ Խաչատրյան

 

<<ԱՐԱՅԻ>> հաշմանդամ երեխաների ծնողների հասարակական կազմակերպություն

Հեռ.` /+374 232/094 570411

Մանրամասն ↓

Հասցե` գ.ԿարբիԱռաքելությունը՝ Համայնքի հաշմանդամ երեխաներին ծնողների աջակցությամբ դարձնել հասարակության լիարժեք անդամներ։ Նպաստել նրանց առողջության ամրապնդմանը, կրթության հնարավորությանը, մասնագիտության ձեռք բերմանը, աշխատելու ¢ լիարժեք ապրելու իրավունքին, բարելավել ՀՀ օրենսդրական դաշտը։

Գրանցվել է 04.04.2002թ.

Նախագահ՝ Ժաննա Ավետիսյան 

<<ԱՐՄՏՈՒՄԱՐ>> կրթական-ստեղծագործական հասարակական կազմակերպություն

Հեռ.` 095-67-87-87

Մանրամասն ↓

Հասցե` ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Երեւանյան 53

Էլ. փոստ`

  Նախագահ՝ Տաթեւիկ Գրիգորյան
Առաքելություն՝ կրթվածության եւ տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում, հայ մշակույթի պահպանում եւ տարածում:

<<ԳՈՂՏՐԻԿ ՊԱՐՏԵԶ>> ԿՐԹԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հեռ.` /+374 232/091 474727

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Տիգրան Մեծի 5

Էլ. փոստ`

Նախագահ՝ Թերեզա Ստեփանյան

ՙԳողտրիկ պարտեզ՚ կրթամշակութային կենտրոնը իր անդամների շահերի ընդհանրության ¢ կամավորության սկզբունքի հիման վրա վրա ստեղծված հասարակական կազմակերպություն է։

Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրներն են՝

Նպաստել կրթական ¢ մշակութային զարգացման օգնության կազմակերպմանը
Աջակցել կրթության ¢ մշակույթի ոլորտում բնակչության տարբեր շերտերի հետաքրքրությունների ¢ պահանջմունքների ձ¢ավորմանն ու բավարարմանը
Նպաստել կրթամշակութային կազմակերպությունների գիտամեթոդական ¢ նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդմանը
Աջակցել մարզերում մշակութային ¢ սպորտային կյանքի, տուրիզմի զարգացմանը
Նպաստել միջազգային կապերի ինտենսիվ ղարգացմանը
Կազմակերպությունն իր կանոնադրական նպատակները ¢ խնդիրները արդյունավետ իրականացնելու համար, օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է՝ կոնֆերանսներ, սեմինարներ,կլոր սեղաններ,անկախ սոցիալական հարցումներ, հանդիպումներ, դասընթացներ, համերգներ, փառատոններ, ցուցահանդեսներ, հասարակական ֆորումներ, բանավեժեր, հրապարակային քննարկումներ, կամավորական միջոցառումներ, ինչպես նա¢ իր իրավասության սահմաններում կատարում է այլ աշխատանքներ։

ՙԳողտրիկ պարտեղ՚ կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության անդամների թիվը 30-ից ավելի է։ Նրանք բոլորն էլ ակտիվ կերպով աջակցում են ¢ իրենց մասնակցությունն են ցուցաբերում կազմակերպության գործունեությանը։

ՙԳոզտրիկ պարտեղ՚ հկ-ում գործում է կրթամշակութային կենտրոն,որի ծառայություններից օգտվում են 3-14 տարեկան 50-ից ավելի երեխաներ։

ՙԳողտրիկ պարտեզ կրթամշակութային կենտրոնում գործում են՝ պարի, ֆուտբոլի, ասեղնագերծության, օտար լեզուների խմբակներ, որտեղ աշխատանքներն իրականացվում են երեխաների տարիքային, ֆիզիոլոգիական, նյարդահոգեբանական ¢ անձնային առանձնահատկություններին համապատասխան։Այստեղ երեխաներին սովորեցնում են հետազոտել սեփական հնարավորությունները, լինել անհատականություն։

Կենտրոնում՝ ապահովելու համար երեխայի հայրենասիրական, բարոյական դաստիարակությունը, գործում է ՙՀայրենի տուն՚ խորագրով խմբակը։ Հաճախելով այստեղ, երեխան ծանոթանում է իր հայրենի պատմությանը, ավանդույթներին, մեծերին, խորապես ուսումնասիրում է իր մայրենի լեզուն ¢ գրականությունը։ Նման հիմունքներով գործում են նա¢ ՙԱմեն մի հեքիաթ մի խրատ է թանկ՚ ¢ ՙՊատրաստիր ինքդ՚ խորագրով խմբակները։

Հաճախելով խմբակը, երեխան բացահայտում է իր հնարավորությունները, ինքն իրեն։Գրանցվել է 21.05.2004թ.։


 

<<ՍԵԳ>> ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հեռ.` /+374 232/31034, /+374 232/31805

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու 76

Էլ. փոստ`
Կազմակերպության նպատակներն են` Իր գործունեությամբ կազմակերպությունը նպաստում է քաղաքացիական հասարակության ձեւավորմանը եւ կայացմանը, համայնքների բնակչության ներգրավմանը քաղաքացիական հասարակության ձեւավորման գործում: Կազմակերպության խնդիրներն են՝ - Համագործակցել պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաեւ միջազգային կազմակերպությունների հետ, որպեսզի միջազգային ժամանակակից գործընթացները կիրառվեն քաղաքացիական հասարակության ձեւավորման գործում - Իրականացնել հասարակության տարբեր խավերի տեղեկացվածության ապահովումը ժամանակակից կապի միջոցներով - Աջակցել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը իրականացնելով հասարակության տարբեր խավերի համար քաղաքագիտական, իրավաբանական, տնտեսագիտական խորհրդատվություններ - Իրականացնել կրթական վերապատրաստման դասընթացներ - Իրականացնել անկախ սոցիոլոգիական հետազոտություններ եւ մոնիտորինգ - Աջակցել նոր ծրագրերի կազմակերպմանը - Իրականացնել այլ ծրագրեր - Իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեություն:

Նախագահ` Սարգիս Աբրահամյան

Գրանցվել է 16.05.2005

 

<<ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ>> ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հեռ.` /+374 232/091 468624

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Թադևոսյան 8

Էլ. փոստ`

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Աջակցել համայնքներում քաղաքացիական հասարակության ¢ իրավական պետությոն կայացմանն ու ամրապնդմանը։Նախագահ՝ Գ¢որգ Եղիազաարյան։

 

<<ՓՈՔՐ ՄՀԵՐ>> ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ.` /+374 / 2352, /+374 /2472, /+374 /010 252831

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Թալին, Գայի 1

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Նպաստել Հայաստանի Հանրապետության հզորացմանը, ամրապնդնանը ¢ զարգացմանը որպես իրավական, ժողովրդավարական, քաղաքացիական, սոցիալական պետություն։

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է՝ 25.01.1999թ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Վ.Շամոյան

 

ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ ՎԵՏԵՐԱՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ.` /+374 232/ 31185

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու 7

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Աջակցել հայոց անկախ պետականության ամրապնդմանը, իրավական պետության ստեղծմանը, սոցիալական արդարության վերականգնմանը, քաղաքացիական հասարակության կայացմանը։ Աջակցել երկրի պաշտպանունակության ամրապնդմանը, նրա զինված ուժերի հետագա զարգացմանն ու կատարելագործմանը։

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է՝ 28.10.2000։

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Խաչիկ Գրիգորյան։
 

ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԿԱՆԱՆՑ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Հեռ.` /+374 232/ 34377

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Այգեստան 16

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Նպաստել կանանց արաջընթացին՝ մարզի հասարակական-քաղաքական, կրթամշակութային ¢ սոցիալական բնագավառներում, միավորել նրանց ջանքերը՝ կանանց դերի, կարգավիճակի, իրազեկության բարձռացման նպատակով։ Խթանել քաղաքացիական նախաձեռնությունների զարգացմանը, դաստիարակչական աշխատանքներ ծավալել երիտասարդների ¢ երեխաների շրջանում։

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է՝ 07.11.2002

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Գայանե Դանիելյան
 

ԱՊԱՐԱՆԻ ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲ

Հեռ.` /+374 252/ 2 5006

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Ապարան, Բաղրամյան 4

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Մտավորականության մասնակցությունը համայնքային, հասարակական հիմնախնդիրների քննարկման ¢ լուծման գործընթացին։ Մշակութային-գիտական առաջավոր փորձի տարածում։  ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է՝ 27.02.1998

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Մանվել Պետրոսյան
 

ԱՌԱՋԱԴԵՄ ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ.` /+374 232/ 35202, /+374 232/ 32318

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 51/9

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Միվորել առաջադեմ գաղափարներ ունեցող կանանց ջանքերը՝ լուծելու հասարակության առջ¢ ծառացած կրթամշակութային, սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական, առողջապահական, բնապահպանական, հասարակական, ժողովրդավարության զարգացման հիմնախնդիրները։

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է՝31.05.03

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Վարդուհի Գևորգյան
 

ԱՐԱԳԱԾ

Հեռ.` /+374 232/ 35344

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Շահազիզի փողոց, Երիցատուն

 ԱՐԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝
Որպես սոցիալ-բարեգործական հասարակական կազմակերպություն աջակցել մարդկանց թիրախ խմբերի կրթական, գիտական, նյութական, հոգ¢որ, մտային արժեքների բարձրացմանը։

Գրանցվել է 06.08.2003

Նախագահ՝ Արարատ Գափոյան

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հեռ.` /+374 232/ 32182

Մանրամասն ↓

Հասցե` Երեւանյան 50

Ֆաքս` /+374 / 01 526661

Էլ. փոստ`

 ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Նպաստել մարզի երիտասարդության պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացմանը ¢ երիտասարդների մասնակցությանը մարզում քազաքացիական հասարակարգի կայացմանը։

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ՝ 07.05.1999թ.

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Նվեր Սարգսյան

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐԱՏԵԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ

Հեռ.` /+374 232/ 36348

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Նարեկացու 78

ԱՐԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Ունենալ առոզջ սերունդ։

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հեռ.` /+374 232/ 093 69 20 21

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Նարեկացու 29

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Մարզի տարածքում հասարակական ակտիվության բարձրացում։Մարդու իրավունքների /կանանց, փախստականների, երեխաների/ պաշտպանություն, հասարակության մեջ կանանց դերի բարձրացում, փոքր բիզնեսի զարգացում։

ԳՐԱՆՑՎԵԼԷ՝ 13.11.1998թ.

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ ֆԵՆՅԱ ԹԵՎԱՆՅԱՆ

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՄԱՄՈՒԼԻ ԱԿՈՒՄԲ

Հեռ.` /+374 232/ 093 615 697

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ք. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցի 1, քաղաքապետարան, 3-րդ հարկ

Էլ. փոստ`

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 

  նպաստել ազատ, անկախ, ժողովարդավարական լրատվությանը. քաղաքացիական հասարակության կայացմանն ու   
    զարգացմանը` 
առաջնորդվելով ժողովրդավարությանիրավահավասարության,արդարությանհամագործակցության և մարդու 
    իրավունքների հանրաճանաչ սկզբունքներով:

Կազմակերպությունը 2012թ. մարտ ամսից հանդես է գալիս որպես մարդու իրավունքների և շահերի պաշտպանության Աշտարակի հենակետ, մարզկենտրոն Աշտարակի, նաև մարզի Օշական, Ոսկեվազ, Կարբի և Օհանավան գյուղերի բնակչությանը մատուցում է անվճար իրավաբանական խորհրդատվական ծառայություններ, կատարում դատալսումներ:

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է՝ 25.01.1999թ.

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Գայանե Պետրոսյան


 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՙՇՈՂԱԿՆ՚ ԿՐԹԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հեռ.` /+374 232/ 33254

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Պռոշյան 4

ԱՐԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Անապահով ընտանիքների շնորհալի երեխաների հայտնաբերում ¢ ուսուցում, երիտասարդների հիմնախնդիրների ուսումնասիրում, լուծման ուղիների ճշտում ¢ իրականացում։

Գրանցվել է 30.05.20003թ.

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Արմիդա Ղամբարյան
 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հեռ.` /+374 232/ 32292

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Սիսակյան 14

Էլ. փոստ`

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  Վեր հանել Արագածոտն մարզի կանանց ¢ դեռահասների հիմնախնդիրները, ուղիներ գտնել այն լուծելու համար։  

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է 13.03.2002թ..

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Անահիտ Գևորգյան


 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հեռ.` (+374 232) 36757, (+374 0249) 22123, (+374 252) 25359,(թեժ գիծ) 080001122

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 51, գրասենյակ 2, ք. Թալին, Գայի 1 Քաղաքապետարանի շենք առաջին հարկ, 5-րդ սենյակ,ք. Ապարան, Բաղրամյան 22/

Վեբ կայք` www.aac.am

 Արագածոտնի հակակոռուպցիոն կենտրոնը (նախկինում ՇՊԱԿ) և Ապարանի և Թալինի հակակոռուպցիոն ընդունարանները, գործարկվում են “Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա” հասարակական կազմակերպության կողմից:
Հակակոռոպցիոն կենտրոնի և ընդունարանի իրավախորհրդատուները քաղաքացիներին մատուցում են անվճար իրավաբանական և փաստաբանական ծառայություններ քաղաքացիների կոռուպցիոն խնդիրներին և դեպքերին ամեն օր արձագանքելու նպատակով:

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖՈՐՈՒՄ

Հեռ.` /+374 232/ 33993, 33229

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Ա.Մանուկյան 20

Էլ. փոստ`

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Նպաստել Արագածոտն մարզի հասարակական ¢ ոչ առ¢տրային կազմակերպությունների համախմբմանն ու զարգացմանը։Կազմակերպությունը ստեղծվել է 2001թ. օգոստոսին, Արդարադատության նախարարությունում գրանցվել է 2003թ. սեպտեմբերի 12-ին։


ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Մարինե Շահազիզյան
Կենտրոնի ղեկավար մարմիններն են՝ ընդհանուր ժողովը, խորհուրդը ¢ նախագահը։ Արագածոտնի հասարակական ¢ ոչ առ¢տրային կազմակերպությունների ֆորումը նպաստում է ՀԿ-ների ¢ ՇՉԿ-ների զարգացմանը, որոնք գործում են ի օգուտ Արագածոտնի մարզի բնակչության խոցելի ¢ կարիքավոր խմբերի, ներառյալ գործազուրկների, հոգեկան առողջության պռոբլեմներ ունեցողներ, երեխաներ, երկկողմանի ¢ միակողմանի ծնողազուրկների ընտանիքներ ¢ հղի կանայք։ Ֆորումի կազմում ընդգրկված են 27 ՀԿ-ներ, որոնք երկու տարվա ընթացքում CAFOD-ի 28 դրամաշնորհների արդյունքում կարողացրել են լավացնել իրենց ծառայությունների որակւ ¢ զվաղվել կոնկրետ խոցելի խմբերի հետ։ Հասարակության պահանջարկի արդյունքում ստեղծվել են նոր ՀԿ-ներ իրենց շահառուների կազմով։Ֆորումը Աշտարակում ունի մշտական գործող ՙՌեսուրս կենտրոն՚ մշտական ինտերնետ կապով, որից օգտվում են ֆորումի անդամ կազմակերպությունները։

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Արագածոտնի մարզպետարան
Աշտարակի քաղաքապետարան
Համայնքի անդամներ
Անգլիական CAFOD կազմակերպություն
Արագածոտն մարզի ՀԵՆԿ-ի գրասենյակ


ՖՈՐՈՒՄԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Բարձրացնել քաղաքացիների ակտիվությունը մարզում քաղաքացիական հասարակության ձ¢ավորման, հասարակական ¢ մշակութային կյանքի զարագցման գործնթացում։
Զբաղվել քաղաքացիների օրենսդրական իրազեկման ¢ քազաքացիական նախաձեռնութնունների խթանման աշխատանքներով
Աջակցել մարզի կրթամշակութային զարգացմանը
Աջակցել բնակչության տարբեր շերտերի /հաշմանդամներ,ծնողազուրկներ, կանայք, երիտասարդներ, ծերեր ¢ այլն/ իրավունքների պաշտպանությանը, կրթությանը, մասնագիտական կողմնորոշմանը, նրանց սոցիալական օգնությանն ու առողջության պահպանմանը
Օժանդակել մարզի ՀԿ-ներին այլ միջազգային ¢ տեղական կազմակերպությունների հետ կապեր հաստատելու ¢ կոորդինացնելու հարցում։
Նպաստել սոցիալական օգնության գործընթացին
Աջակցել փոքր բիզնեսի զարգացմանը
Աձակցել գործարար ծրագրերի մշակմանը ¢ կատարելագործմանը
Նպաստել անհատի ¢ հասարակության առողջության պահպանմանը

 

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՇԻԴՈԿԱՆ ԿԱՐԱՏԵԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ)

Հեռ.` /+374 232/ 32382

Մանրամասն ↓

Վեբ կայք` www.dctworld.com

Էլ. փոստ`

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Նպաստել հանրապետությունում ֆիզկուլտուրայի ¢ սպորտի բազմակողմանի զարգացմանը։ Մարտարվեստների տարածման, սպորտի ¢ ֆիզկուլտուրայի պրոպագանդման միջոցով նպաստել երիտասարդության առողջ ապրելակերպի ամրապնդմանը ¢ լավագույն մարզիկ-մարզուհիների պատրաստմանը։

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է՝ 20.03.2001թ.

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Բաղդասար /Հուսիկ/ Միրզիկյան:

Ապարանի մասնաճյուղ` նախագահ ` Արթուր Մովսիսյան հեռ. 0520  5589

Թալինի     մասնաճյուղ` նախագահ ` Խաչիկ Մկրտչյան

 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ <<ԶԱՐԹՈՆՔ>> ԿԵՆՏՐՈՆ

Հեռ.` /+374 232/ 33993, /+374 232/ 33229

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Սպանդարյան 20

Էլ. փոստ`

 ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝Բարձրացնել կանանց ¢ երիտասարդների մասնակցությունը քաղաքացիական հասարակության ձ¢ավորման գործընթացում։

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է՝ 6.06.2001

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Մարինե Շահազիզյան

ԶՈՀՎԱԾ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ.` /+374 232/ 35046

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Սպանդարյան 10

ԱՐԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Աջակցել զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին։

ՆԱԽԱԳԱՀ՝Մկրտչյան Էմմա։

 

ԹԱԼԻՆԻ <<ԱՐԱՄԵ>> ԿՐԹԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հեռ.` /+374 249/ 2294

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Թալին, Տերյան 24

Վեբ կայք` www.arameelit.am

Էլ. փոստ`

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Աջակցել մարզի հիմնախնդիրներին /կրթություն, մշակույթ, գիտություն, սոցիալ-տնտեսական ¢ այն/ ադեկվատ լուծումներ գտնելու նպատակով։

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է՝20.08.2003

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Արթուր Ներսիսյան


 

Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

Հեռ.` /+374 232/ 33005

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Սիսակյան 14, բն.13

Էլ. փոստ`

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Իր գործունեությամբ նպաստել ՀՀտեղական ինքնակառավարման համակարգի կայացմանը, համայնքների բնակչության ներգրավմանը աղքատության հաղթահարման ու հանայնքների զարգացման նպատակային ծրագրերի մշակմանը, առողջ քաղաքացիական հասարակության ձ¢ավորմանը։

Գրանցվել է՝ 11.06.2003

Նախագահ՝ Գայանե Վարդանյան։

 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՆԱՆՑ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Հեռ.` /+374 232/ 3 32 71, /+374 232/3 32 54

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Պռոշյան 4

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ նպաստեկ կանանց առաջընթացին՝ հանրապետության հասարակական -քաղաքական, տնտեսական ¢ սոցիալական բնագավառներում։

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ.` /+374 232/35209

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Նարեկացու 80

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Նվազեցնել ազգաբնակչության խոցելիությունը՝ մարդասիրության ուժի մոբիլիզացմամբ, նախապատրաստել դիմակայելու այն իրավիճակներին, որոնք կարող են ազգաբնակչության խոցելիության աճին պատճառ դառնալ։

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է՝ 20.04.01

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Մերի Բեգլարյան

 

ՀԻՎԱՆԴԻ ԿՅԱՆՔ

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Շահազիզի 13

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Բնակչության լայն մասսաների ¢ անապահով խավերի բուժօգնության կազմակերպում։

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Անդրանիկ Դավթյան

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է՝ 07.08.2001

 

ՀՈՒՅՍԻ ԼԻՃ

Հեռ.` /+374 2570/6 25195

Մանրամասն ↓

Հասցե` գ.Ջրամբար, շենք 1, բն.1

Առաքելությունը՝ Օրենքով սահմանված կարգով միավորել իր անդամների ուժերը, համայնքի փախստականների ադապտացման, փախստականների քաղաքացիական միաձուլման, ժողովրդավարությանը նպաստելու,իշխանության տարբեր օղակների առջ¢ փախստականների շահերի պաշտպանությանը նպաստելու ուղղությամբ։
Նախագահ՝ Գարիկ Գ¢որգյան
Գրանցվել է՝ 21.12.2001թ.


 

ՄԱՆՍՈՒՐ

Հեռ.` 0232 32356

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Սիսակյան 14,բն.3

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ նպաստել համայնքների զարգացմանը, տեղական ¢ միջազգային կազմակերպությունների համագործակցության ծավալմանը, գյուղատնտեսության զարգացմանը, գործազրկոըթյան մակարդակի իջեցմանը, երիտասարդության բնագավառում պահանջների լուծմանը, միայնակ տարեցների, թոշակառուների բարոյահոգեբանական բարդույթների վերացմանը։ 

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է՝04.08.2003

ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Անահիտ Մովսիսյան


 

ՄԻՍՍ ԵՎ ՄԻՍՏՐ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Հեռ.` /+374 232/ 35338

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ, Պռոշյան 29

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Շրջապատւմ որքան հնարավոր է տեսնել բարեկիրթ, նրբագեղ, գեղեցիկ մարդկանց։ Կար¢որը միայն արտաքին գեղեցկությունը չէ, մարդ պետք է գեղեցիկ լինի նա¢ մտավորապես։ 

 

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ, ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ,ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Հեռ.` /+374 232/ 36201

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Աշտարակ,Ն.Աշտարակեցու7

Նախագահ ՝ Լևոն Մարգարյան

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ, ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ,ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՊԱՐԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Հեռ.`

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Ապարան. Բաղրամյան 1

Խորհրդի նախագահ՝ Բենիկ Ստեփանյան

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ, ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ,ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՐԱԳԱԾԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Հեռ.` /+374 2570/ 24-51

Մանրամասն ↓

Հասցե` Գ. Ծաղկահովիտ, Հոկտեմբերյան փ. 2

Խորհրդի նախագահ՝ Բախշի Վարդանյան

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ, ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ,ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԹԱԼԻՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Հեռ.` /+374 249/ 2 29-90

Մանրամասն ↓

Հասցե` Ք. Թալին, Գայի փ. 1

Խորհրդի նախագահ՝ Վաչագան Հովհաննիսյան

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հեռ.` /+374 232/ 34377

Մանրամասն ↓

Վեբ կայք` www.transparency.am

Էլ. փոստ`

ԹՐԱՆՍՊԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Առաքելությունը՝ Կենտրոնը նպատակ է հետապնդում բարձրացնելու հասարակության իրազեկությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի անհրաժեշտության վերաբերյալ և քաջալերելու նրանց մասնակցությունը հակակոռուպցիոն նախաձեռնություններին:

Նախագահ՝ ԳԵՎՈՐԳ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

 Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-01-17 12:16:42