Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Գագիկ Պողոսյան

Գագիկ Պողոսյան

Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի պետ

էլ. փոստ

(+374 232) 3-22-51 /+374 232/ 35161

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
18 մարտի,1963թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Զովասար

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1970-1977թթ. - Զովասարի միջնակարգ դպրոց
1977-1980թթ.-Երևանի պետական համալսարանին կից Շահումյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական թեքումով դպրոց
1980-1985թթ.- Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ֆակուլտետ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
1985-1986թթ.-ՀՀ ԳԱԱ Աշտարակի ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, հետազոտող-գիտաշխատող
1986-19988թթ.-Հրազդանի «Շուշան» գործարանի Զովասարի մասնաճյուղ, ինժեներ-տեխնոլոգ
1988-1990թթ- ՀԼԿԵՄ Թալինի շրջկոմի կազմբաժնի վարիչ
1990-1991թթ ՀԵՄ ներմիութենական հանձնաժողովի նախագահ
1991-1999թթ.- Թալինի էլեկտրասարքավորումներ գործարանի գլխավոր ինժեներ
1999-2006թթ.-Թալինի սոցիալական ծառայությունների տարածքային գրասենյակ, առաջատար մասնագետ
2006-2011թթ.- ՀՀ Արագածոտնի մարզի տնտեսական զարգացման ծրագրերի համակարգող (Վորլդ Վիժն Հայաստան)
2011-2014թթ.- ՀՀ Արագածոտնի մարզի տնտեսական զարգացման ծրագրերի Թալինի գրասենյակի թիմի ղեկավար (Վորլդ Վիժն Հայաստան)
2015թ- ՀՀ Արագածոտնի մարզի տնտեսական զարգացման ծրագրերի ղեկավար (Վորլդ Վիժն Հայաստան)
2015-2019թթ.-ՀՀ Արագածոտնի մարզի տնտեսական զարգացման ծրագրերի համակարգող (Վորլդ Վիժն Հայաստան)
2020թ. hունիս- ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի պետ

Ծառայություն
Զինապարտ է, ունի սպայի կոչում

ԱՅԼ
Մասնակցել է «Սոցիալական աշխատանք», «Մասնակցային զարգացման ռազմավարություն», «Համայնքային տնտեսական զարգացում», «Արժեշղթաների զարգացում», «Կոոպերատիվների կառավարում. Գերմանիա, Ֆրանկֆուրտ-Մոնտեբուր», «Առաջնորդության զարգացում», «Ստարթ-ափ ուսուցում. Ռամսգեյթ, Անգլիա», «Ստրատեգիական կառավարում», «Մարկեթինգ ուրիշի ձեռքերով» , «Առավել խոցելի ընտանիքների տնտեսական կարողությունների հզորացում» դասընթացներին

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա

 

Գործառույթներ / իրավասություններ


Հաստատված է
Հավելված 1
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. դեկտեմբերի 6-ի N 302 հրամանի

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

1․ Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի (այսուհետ՝ Մարզպետարան) զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի (այսուհետ` Բաժին) պետ (ծածկագիր՝ 92-3.2-Ղ4-1)

1.2. Ենթակա և հաշվետու է
Բաժնի պետը հաշվետու և ենթակա է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետին (այսուհետ՝ Մարզպետ):
1.3. Ենթակա և հաշվետու պաշտոններ
Բաժնի պետին ենթակա և հաշվետու է Բաժնի ավագ մասնագետը:
1.4. Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները
Բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի ավագ մասնագետը:
1.5. Աշխատավայրը
Հայաստան, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան 4
2. Պաշտոնի բնութագիրը
2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները
1. կազմակերպում և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի (այսուհետ` Մարզ) սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի մշակման, ծրագրերի նախագծերի քննարկման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և համապատասխան որոշման նախագծերի պատրաստման հետ կապված աշխատանքները.
2. կազմակերպում և իրականացնում է Մարզի սոցիալ-տնտեսական (ըստ ճյուղերի և բնագավառների) զարգացման ռազմավարության և հիմնադրույթների մշակման, համայնքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերլուծության, ծրագրերի կատարման ընթացքի և արդյունքների վերլուծության աշխատանքները.
3. կազմակերպում և իրականացնում է Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համալիր քառամյա, ընթացիկ և հեռանկարային ծրագրերի նախագծերի կազմման, Մարզպետի հաստատմանը ներկայացնելու աշխատանքները.
4. կազմակերպում է Մարզի սոցիալական աջակցության պետական ծրագրերի իրականացման աշխատանքները, աջակցում է միջազգային դոնոր կազմակերպություններին Մարզի համար առավել կենսական ծրագրերի իրականացման նպատակով.
5. կազմակերպում և իրականացնում է փոքր և միջին ձեռնարկությունների ոլորտով զբաղվող նախարարությունների, գերատեսչությունների, մարզային կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը, աշխատանքների մասին տեղեկատվության ստացման և վերլուծության, ծրագրերի առաջնահերթությունների և գերակայությունների որոշման, զարգացման ծրագրերի քննարկման հետ կապված աշխատանքները.
6. կազմակերպում և իրականացնում է Մարզում զբոսաշրջության ոլորտի պետական քաղաքականության մշակման, գրանցամատյանների կազմման, վարման, թարմացման, վարչական ռեգիստրի ներդրման, վարման և տեղեկատվական բազայի ստեղծման գործընթացների հետ կապված աշխատանքները.
7. կազմակերպում և իրականացնում է այլ երկրների համապատասխան մարմինների և միջազգային զբոսաշրջային կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում Հայաստանի Հանրապետությունը և Մարզը ներկայացնելու, բանակցային գործընթացի իրականացման, զբոսաշրջային բնագավառում Մարզին վերաբերող համագործակցության փաստաթղթերի, ծրագրերի մշակման աշխատանքները.
8. կազմակերպում և իրականացնում է Մարզում մարքեթինգային միջոցառումների մշակման աշխատանքները.
9. կազմակերպում և իրականացնում է սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայության կարգավորման, զբոսաշրջային ընկերությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման, անհրաժեշտ խորհրդատվության, պարբերական վերլուծությունների և հաշվետվությունների տրամադրման հետ կապված աշխատանքները.
10. աջակցում է նոր արդյունաբերական կառույցների և հանգույցների ստեղծմանը, գործունեության հաշվառմանը, ապահովում է նրանց կապը շուկայի հետ և միջոցառումներ է ձեռնարկում Մարզի տարածքում ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության ընդլայնման և արդյունավետության ապահովման ուղղությամբ.
Իրավունքները՝

• բաժնի գործառույթներից բխող աշխատանքների պատշաճ իրականացման համար վերլուծել և ստուգել ներկայացված առաջարկությունները, ուսումնասիրել հիմքերը, նյութերը, ստուգել տրամադրված լրացուցիչ փաստաթղթերը, կատարել ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, տրամադրել մասնագիտական խորհրդատվություն, տրամադրել եզրակացություններ, մշակել մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր, ներկայացնել առաջարկություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
• կազմակերպել աշխատանքային քննարկումներ, հավաքագրել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, նյութեր, հաշվետվություններ, պատրաստել իրավական ակտերի նախագծեր և ներկայացնել հաստատման, ուսումնասիրել և որոշել ծրագրերի առաջնահերթությունները և գերակայությունները, քննարկել զարգացման ծրագրերի հետ կապված աշխատանքները, զբոսաշրջային ընկերությունների վերաբերյալ հավաքագրել տեղեկատվություն, տրամադրել խորհրդատվություն, պարբերական վերլուծություններ և հաշվետվություններ.
• Մարզում զբոսաշրջության ոլորտի պետական քաղաքականության ապահովման, տեղեկատվական բազայի ստեղծման նպատակով մշակել, կազմել և վարել գրանցամատյաններ, հավաքագրել տվյալներ, կազմակերպել քննարկումներ, ուսումնասիրել արդյունքները, պահանջել տեղեկատվություն, միջազգային զբոսաշրջային կազմակերպություններին պատշաճ ներկայացնել մարզը, վարել բանակցություններ.
Պարտականությունները՝
• ուսումնասիրել Բաժնի գործառույթները կանոնակարգող և իրականացմանն առնչվող իրավական ակտերը, ստուգել ստացված նյութերը, փաստաթղթերը և ապահովել համապատասխան ժամկետների պահպանումը, ուսումնասիրել քննարկումների արդյունքները, հրավիրել մասնագետներ, փորձագետներ, կազմել հաշվետվություններ, որոշման նախագծեր, պահանջել լրացուցիչ նյութեր.
• մշտական ուսումնասիրել մարզում զբոսաշրջության ոլորտը, պահանջել տեղեկատվություն, նյութեր, պատշաճ ուսումնասիրել և որոշել ծրագրերի առաջնահերթությունները և գերակայությունները, տեղեկատվական բազայի ստեղծման նպատակով հավաքագրել նյութեր, մշակել, ստուգել տվյալները, վերլուծել քննարկման արդյունքները, պատշաճ ներկայացնել մարզը,
• սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայության կարգավորման նպատակով զբոսաշրջային ընկերությունների վերաբերյալ պահանջել լրացուցիչ տեղեկատվություն, տրամադրել խորհրդատվություն, պարբերաբար կատարել ուսումնասիրություն.

3. Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները
3.1. Կրթություն, որակավորման աստիճանը
1 Ուղղություն Գործարարություն, վարչարարություն և իրավունք Ծառայություններ (Սերվիս)
2 Ոլորտ Գործարարություն և վարչարարություն Անհատական ծառայություններ
3 Ենթաոլորտ Հաշվապահություն և հարկային գործ կամ ֆինանսներ կամ կառավարում և վարչարարություն կամ շուկայագիտություն կամ միջոլորտային մասնագիտություններ Զբոսաշրջություն
4 Մասնագիտություն Զբոսաշրջություն

3.2. Մասնագիտական գիտելիքները
Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ.
3.3. Աշխատանքային ստաժը, աշխատանքի բնագավառում փորձը
Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության կամ զբոսաշրջության բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:

3.4. Անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ
Ընդհանրական կոմպետենցիաներ
1. Աշխատակազմի կառավարում
2. Քաղաքականության վերլուծություն, մոնիթորինգ
3. Որոշումների կայացում
4. Ծրագրերի կառավարում
5. Խնդրի լուծում
6. Բարեվարքություն
Ընտրանքային կոմպետենցիաներ
1. Ժամանակի կառավարում
2. Փաստաթղթերի նախապատրաստում
3. Փոփոխությունների կառավարում
4. Բանակցությունների վարում
5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և հեռահաղորդակցություն
4. Կազմակերպական շրջանակը
4.1. Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը
Պատասխանատու է համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման համար:
4.2. Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները
Կայացնում է որոշումներ համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման շրջանակներում։
4.3. Գործունեության ազդեցությունը
Ունի գերատեսչական մակարդակում աշխատանքների կազմակերպման և քաղաքականության իրականացման ապահովման և իր լիազորությունների իրականացման արդյունքում այլ անձանց վրա ազդեցություն։
4.4. Շփումները և ներկայացուցչությունը
Շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս տվյալ մարմնի, այլ պետական մարմինների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ՝ իր իրավասությունների շրջանակներում:
4.5. Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը
Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում է իր կողմից ղեկավարվող կառուցվածքային միավորի գործառույթներից բխող խնդիրները և դրանց տալիս լուծումներ կամ մասնակցում է այդ խնդիրների լուծմանը։
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-05-18 14:19:37