Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Իշխան Բարսեղյան

Իշխան Բարսեղյան

Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ

էլ. փոստ

(+374 232) 3-22-51 /+374 232/ 35161

Կենսագրություն

 ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
1977թ. 25 ապրիլի-ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1983-1993 թթ. - Աշտարակի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց
2003-2006թթ. – Տերնոպոլի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, “Տնտեսագիտություն և ձեռնարկատիրություն” պատրաստվածության ուղղվածությամբ, միջազգային տնտեսագիտության բակալավրի որակավորում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
2002-2006թթ.- “Եգոր Աշտարակցի” ՍՊԸ տնտեսագետ
2006-2012թթ.- ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, առաջատար մասնագետ

2012-2014թթ.- ՀՀ Արագածոտնի ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ
2014թ. հոկտեմբերի 6- ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
1995–1997թթ. - ԼՂՀ զինված ուժեր

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա

Գործառույթներ / իրավասություններ
Հավելված
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի
2010թ. փետրվարի 23-ի թիվ 13-Ա որոշման

 


Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Ց Ի Ա Կ Ա Ն Ծ Ա Ռ Ա Յ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ
61-2.2-25


I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի /այսուհետ` Մարզպետարան/ աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) պետի պաշտոնն ընդգրկվում է քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների խմբի 2-րդ ենթախմբում:
2.Բաժնի պետին ՙՔաղաքացիական ծառայության մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Աշխատակազմ ղեկավարը:

II ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ


3.Բաժնի պետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Աշխատակազմի ղեկավարին:
4.Բաժնի պետին անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու են Բաժնի աշխատողները:
5.Բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի առաջատար մասնագետը:
Բաժնի պետը Բաժնի առաջատար մասնագետի բացակայության դեպքում փոխարինում է նրան:
6.Բաժնի պետը՝
ա)կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում է Բաժնի ընթացիկ գործունեությունը,
բ)կատարում է վարվող քաղաքականության մասով ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի /այսուհետ` Մարզպետ/, իսկ քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մասով Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները,
գ)պատասխանատվություն է կրում օրենքների այլ իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ վերազանցելու, ինչպես նաև տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:


III ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

7.Բաժնի պետը
ա)լուծում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող հիմնախնդիրներ և ընդունում որոշումներ.
բ)Բաժնի աշխատողներին տալիս է համապատասխան ցուցումներ և հանձնարարականներ:
IV ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ

8.Բաժնի պետը`
ա)Մարզպետարանի ներսում շփվում է Մարզպետի, Մարզպետի տեղակալների, Մարզպետի գրասենյակի աշխատողների հետ,
բ)Աշխատակազմի ներսում շփվում է Աշխատակազմի ղեկավարի,Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի,Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների և աշխատողների հետ.
գ)Մարզպետարանի նիստը (խորհրդակցությունը) վարողի հրավերով մասնակցում է Մարզպետարանի նիստերին (խորհրդակցություններին).
դ)ապահովում է Բաժնի և այլ մարմինների հարաբերությունները,
ե)Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնակցում է պետական և այլ մարմինների նիստերին /խորհրդակցություններին/,
զ)Աշխատակազմից դուրս շփվում և պարբերաբար հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ, մասնակցում Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների, միջազգային և այլ կազմակերպությունների իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին, խորհրդակցություններին, գիտաժողովներին, սեմինարներին, ինչպես նաև հանդես է գալիս առաջարկություններով, զեկուցումներով, հաշվետվություններով և այլն:


V ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

9.Բաժնի պետը՝
ա)Աշխատակազմի ղեկավարի հահձնարարությամբ մասնակցում է Աշխատակազմի ռազմավարական և կազմակերպական նշանակության խնդիրների բացահայտմանը,վերլուծմանը և գնահատմանը,ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ տալու աշխատանքներին.
բ)բացահայտում,վերլուծում և գնահատում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող մասնագիտական նշանակության խնդիրներ,ինչպես նաև դրանց տալիս է ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ կամ ապահովում այդ աշխատանքների կատարումը:


VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


10.Բաժնի պետը՝
ա)ունի տնտեսագիտություն /էկոնոմիկա/ և կառավարում /մենեջմենթ/ մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին չորս տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
բ)ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, ՙՏեղական ինքնակառավարման մասին՚, ՙՏնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին՚, ՙՓոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին՚ ՀՀ օրենքների,Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի ՙՀայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին՚ թիվ ՆՀ- 728 հրամանագրի, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի ՙ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմ՚ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Արագածոտնի մարզպետարանի կանոնադրությունը հաստատելու և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին՚ թիվ 1808-Ն որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
գ)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը,
դ)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
ե)տիրապետում է անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների (Ցանկեր N 1,2):


VII . ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11.Բաժնի պետը՝
ա)համակարգում է Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի մշակումը.
բ)կազմակերպում է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի նախագծերի քննարկման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, զեկուցման նյութերը և համապատասխան որոշման նախագծերը.
գ)կազմակերպում և համակարգում է մարզի սոցիալ-տնտեսական /ըստ ճյուղերի և բնագավառների/ զարգացման ռազմավարության և հիմնադրույթների մշակման աշխատանքները.
դ)ղեկավարում է մարզի զարգացման ծրագրի փոքր և միջին ձեռնարկությունների ոլորտային աշխատանքային խումբը, համաձայն տարեկան աշխատանքային պլանի, տալիս է հանձնարարություններ և հետևում դրանց կատարմանը .
ե)մշակում է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համալիր քառամյա ծրագրի նախագիծը,
կազմակերպում է մարզի համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի նախագծերի կազմման աշխատանքները .
զ)վերլուծում է մարզի համայնքների սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ծրագրերի կատարման ընթացքը և արդյունքները ներկայացնում աշխատակազմի ղեկավարին.
զա)ապահովում է փոքր և միջին ձեռնարկությունների ոլորտով զբաղվող նախարարությունների, գերատեսչությունների, մարզային կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը.
է)աջակցում է մարզի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ծրագրերի առաջնահերթությունների և գերակայությունների որոշման, զարգացման ծրագրերի քննարկման աշխատանքներին.
թ)կազմակերպում է մարզի փոքր և միջին ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական համակարգի աշխատանքների մասին տեղեկատվության ստացման և վերլուծության աշխատանքները.
ժ)աջակցություն է ցուցաբերում փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող սուբյեկտներին
առևտրի, հանրային սննդի և սպասարկման բնագավառներում.
ժա)միջոցառումներ է ձեռնարկում մարզի տարացքում ոլորտի տնտեսվարող սուբեկտների գործունեության ընդլայնման և արդյունավետության ապահովման ուղղությամբ.
ժբ)համակարգում է մարզի տարածքում գործող արդյունաբերական կառույցների աշխատանքը. նպաստում և աջակցում նրանց նպատակային գործունեության իրականացմանը.
ժգ)աջակցում և խրախուսում է նոր արդյունաբերական կառույցների և հանգույցների ստեղծմանը, իրականացնում է վերջիններիս գործունեության հաշվառմանը , տեղեկատվական գործառույթների իրականացման աշխատանքները իր իրավասության սահմաններում, ապահովում է նրանց կապը շուկայի հետ.
ժդ)կազմակերպում է մարզի սոցիալական աջակցության պետական ծրագրերի իրականացման աշխատանքները.
ժե) աջակցում է սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններին` սոցիալական ծրագրեր իրականացնելիս.
ժզ)Մարզպետի հաշվետվությունների կազմման նպատակով մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից և մարզային կազմակերպություններից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն, վերլուծում և ներկայացնում մարզպետին.
ժէ)մասնակցում է արտասահմանյան գործարարների հետ գործնական հարաբերությունների ստեղծման և դրանց զարգացման գործընթացին.
ժը)կազմակերպում է մարզպետարանի աշխատակազմի տարեկան աշխատանքային ծրագրեր կազմման աշխատանքները.
ժթ)աջակցում է մարզպետարանի վարչություններին և բաժիններին` իրենց ոլորտների ընթացիկ և հեռանկարային ծրագրերի կազմման գործում.
ի)ըստ անհրաժեշտության իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ.
իա)վերլուծում է մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքային ծրագրերի կատարման ընթացքը.
իբ)կազմում է մարզի ընթացիկ և հեռանկարային սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի նախագծերը և ներկայացնում մարզպետի հաստատմանը.
իգ)աշխատանքներ է տանում միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ` մարզի համար առավել կենսական ծրագրերի առաջնահերթ իրականացման նպատակով.
իդ)ապահովում է Բաժնի աշխատողների աշխատանքային կարգապահությունը.
իե)ապահովում է Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, Մարզպետի տեղակալների հանձնարարությունների և առաջարկությունների, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների, ցուցումների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում Աշխատակազմի ղեկավարին.
իզ)Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը.
իը)Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
իթ)ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
լ)համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
լա)Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
լբ)այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
լգ)ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթեր.
լդ)պարտավոր է Բաժնի ընթացիկ և տարեկան հաշվետվությունները ժամանակին ներկայացնել աշխատակազմի ղեկավարին.
լե)Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
խ)Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
խա)Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
խբ)ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
խգ)իրականացնում է մոնիթորինգի գործառույթներ մարզային ենթակայության կազմակերպություններում և հիմնարկ-ձեռնարկություններում.
խդ)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.


VIII ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ


12.Բաժնի պետին, Օրենքով սահմանված կարգով, շնորհվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան:


 

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2017-12-16 10:09:42