Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Իրավաբանական բաժին

Իրավաբանական բաժնի պետ` Անուշավան Հարությունյան

(+374 232) 3-22-51   էլ. փոստ


Հավելված
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի
2010թ. փետրվարի -ի N- Ա որոշման

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ


I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ


1. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի /այսուհետ` Մարզպետարան/ աշխատակազմի /այսուհետ` Աշխատակազմ/ Իրավաբանական /այսուհետ` Բաժին/ կառուցվածքային ստորաբաժանում է:
2. Բաժինն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ, ՙՊետական կառավարչական հիմնարկների մասին՚, ՙՎարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին՚, ՙԻրավական ակտերի մասին՚, ՙԶինապարտության մասին՚, ՙՏեղական ինքնակառավարման մասին՚, ՙՀամայնքային ծառայության մասին՚, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետի /այսուհետ` Մարզպետ/ որոշումներով և կարգադրություններով, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև Բաժնի լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերով:
3. Բաժինը կազմավորում, վերակազմակերպում և նրա գործունեությունը դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
4. Բաժնի կանոնադրությունը հաստատում /փոփոխում/ է Մարզպետը:
II. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
6. Բաժինն իր լիազորությունների շրջանակներում՝

ա)ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր« առաջարկություններ« եզրակացություններ« այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը« ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
բ)իրականացնում է Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծերի նախապատրաստումը, Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից նախապատրաստված նախագծերի վերաբերյալ տալիս է եզրակացություններ իրավական ակտերի համապատասխանության վերբերյալ.
գ)ապահովում է Մարզպետի որոշումների ու կարգադրությունների, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների կատարումը, Մարզպետարանի, նրան ենթակա կառույցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից.
դ)ուսումնասիրում և օրենսդրությանն է համապատասխանեցնում Մարզպետարանի ստորաբաժանումների կողմից Մարզպետի հաստատմանը ներկայացվող որոշումների և կարգադրությունների նախագծերը
ե)կազմակերպում է մարզպետի կողմից վարչական տույժի ենթարկելու որոշման նախագծի նախապատրաստումը.
զ)նախապատրաստում է ՀՀ կառավարության և ՀՀ Վարչապետի քննարկմանը ներկայացվող որոշումների նախագծեր.
է)սահմանված կարգով վերացնում կամ կասեցնում է մարզային ենթակայության կազմակերպությունների ղեկավարների օրենսդրությանը հակասող իրավական ակտերը .
ը)Օրենսդրական դաշտի ապահովման նպատակով անհրաժեշտ խորհրատվություն է տրամադրում մարզի համայնքների ավագանու որոշումների, մարզային ենթակայության հիմնարկների և ընկերությունների ղեկավարների կողմից տրված հրամանների ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանելու վերաբերյալ .
թ)ստուգում է մարզպետարանի ենթակա բաժնետիրական ընկերությունների կանոնադրությունների համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության պահանջներին.
ժ)Օրենսդրական տեխնիկայի կանոնների կիրարկումն ապահովելու նպատակով համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերին տրամադրում է մեթոդական և գործնական օգնություն.
ժա)իրականացնում է մարզային ենթակայության կազմակերպությունների և ՓԲ ընկերությունների կողմից ընդունված իրավական ակտերի ուսումնասիրումը, և օրենսդրությանը հակասող իրավական ակտերի վերացումը կամ կասեցումը.
ժբ)իրականացնում է ՏԻՄ-երի օրենսդրությանը հակասող իրավական ակտերի դատական կարգով գանգատարկումը.
ժգ)իրականացնում է ստուգումներ մարզային ենթակայության կառույցներում և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում.
ժդ)հանդես է գալիս դատարաններում Մարզպետի, Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ՝ որպես մարզպետարանի ներկայացուցիչ.
ժե)աջակցում է դատարանների վճիռների և որոշումների կատարմանը, միջոցներ է ձեռնարկում մարզի ազգաբնակչության իրավունքներն ու օրինական շահերն ապահովելու ուղղությամբ.
ժզ)ընդհանրացնում է օրենսդրության կիրառման պրակտիկան, օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում
ժէ)մարզխորհրդի նիստերում համայնքների ղեկավարներին ծանոթացնում է ՀՀ օրենքներին, ՀՀ Նախագահի հրամանագրերին, ՀՀ կառավարության ու ՀՀ Վարչապետի որոշումներին, մարզպետի որոշումներին ու կարգադրություններին և դրանցից բխող ՏԻՄ-երի խնդիրներին.
ժը)քննարկում է քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները, ինչպես նաև պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների գրություններ և լուծում դրանց ընթացքը օրենքով սահմանված կարգով.
ժթ)ապահովում է Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, Մարզպետի տեղակալների հանձնարարությունների և առաջարկությունների, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների, ցուցումների կատարումը .
ի)իրականացնում հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
լե) իրականացնում է իրավական այլ ակտերով սահմանված իրավաբանական բաժնի հետ կապված այլ գործառույթներ։ III. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

7. Բաժինն իր գործունեությունն իրականացնում է Աշխատակազմի հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով։

8. Բաժնի գործունեությունը համակարգում և վերահսկում է Աշխատակազմի ղեկավարը։

9. Բաժնի րնթացիկ գործունեությունը  կազմակերպում և ղեկավարում է Բաժնի պետը։

10. Բաժնի պետը և աշխատողները համարվամ են քաղաքացիական ծառայողներ։

11. Բաժնի պետի և աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պա¬տասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայացուց¬չության, խնղիրների բարդության և ղրանց ստեղծագործական լուծման, գիտելիքների և հմտու¬թյունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթներն սահմանվում են նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիա¬կան ծառայության պաշտոնների անձնագրերով։

 

 

 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-05-18 14:19:37