Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Արմեն Մելքոնյան

Արմեն Մելքոնյան

Զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի պետ

էլ. փոստ

(+374 232) 3-22-51 /+374 232/ 36059

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

16 դեկտեմբերի, 1975թ. ք.Աշտարակ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1982-1992թթ.-Աշտարակի Պերճ Պռոշյանի անվան միջնակարգ դպրոց
1994-1999 թթ.- Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի ագրարային ֆակուլտետ` գիտնական-ագրոնոմի որակավորմամբ
2007-2008թթ.- ՀՀ ԱԱԾ գիտաուսումնական կենտրոնի լրիվ դասընթացներ` իրավաբան-փորձագետի որակավորմամբ


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
2005-2011թթ-ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն


ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
1998-2000թթ-ՀՀ զինված ուժեր

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Հաստատված է
Հավելված 1
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. դեկտեմբերի 6 -ի N 305 հրամանի


ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԶՈՐԱՀԱՎԱՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի (այսուհետ՝ Մարզպետարան) զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) պետ (ծածկագիր՝ 92-3.8-Ղ4-1)
1.2. Ենթակա և հաշվետու է
Բաժնի պետը հաշվետու և անմիջական ենթակա է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետին /այսուհետ՝ Մարզպետ/, անմիջական հաշվետու է Գլխավոր քարտուղարին:
1.3. Ենթակա և հաշվետու պաշտոններ
Բաժնի պետին ենթակա և հաշվետու է Բաժնի ավագ մասնագետը:
1.4.Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները

Բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի ավագ մասնագետը:
1.5. Աշխատավայրը
Հայաստան, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան 4

2. Պաշտոնի բնութագիրը
2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները
1. կազմակերպում և իրականացնում է մարզպետարանի զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության, զորահավաքային նախապատրաստության ծրագրերի, խաղաղից պատերազմական ժամանակաշրջանի փոխադրման և զորահավաքային պլանների մշակման գործընթացը.
2. կազմակերպում է զորահավաքային նախապատրաստության մասով՝ պետական պաշտպանական պատվերի (առաջադրանքի) կատարումն ապահովող միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքները.
3. մասնակցում է զորահավաքային պլանների կատարման, ինչպես նաև զորահավաքային ծավալման ուսումնական վարժանքների կազմակերպման և իրականացման աշխատանքներին.
4. աջակցում է մարզի զորակոչի և զորահավաքի աշխատանքներին՝ համագործակցելով մարզային զինկոմիսարիատի հետ:
5. համագործակցում է հանրապետության զորահավաքային աշխատանքները համակարգող լիազոր մարմնի, պետական կառավարման այլ մարմինների, ինչպես նաև այլ մարզերի զորահավաքային մարմինների հետ.
6. կազմակերպում է մարզի զորահավաքային առաջադրանքներ ունեցող կազմակերպությունների հետ համապատասխան պայմանագրերի կնքման և դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկման աշխատանքները,մասնակցում է մարզային զորակոչի նիստերին,կազմում արձանագրություններ.
7. իրականացնում է քաղաքացիական պաշտպանության պլանի մշակման և հետագա ճշգրտման աշխատանքները, առաջարկություններ է ներկայացնում մարզպետարանի, մարզի համայնքների և կազմակերպությունների զորահավաքային նախապատրաստության, ռազմական դրության աշխատանքային ռեժիմի փոխադրման և զորահավաքի կազմակերպման, ինչպես նաև քաղաքացիական պաշտպանության գծով աշխատանքների համակարգման և վերահսկման վերաբերյալ՝ համագործակցելով մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումների հետ.
8. կազմակերպում է Բաժնին վերաբերվող գաղտնիություն պարունակող հանձնարարականների կատարումը, փաստաթղթերի մշակումը
9. կազմակերպում է մարզի տարածքում այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն իրականացնող զորակոչիկների հետ կապված աշխատանքները:


Իրավունքները՝
• համայնքներից, զորահավաքային առաջադրանք ունեցող կազմակերպություններից, քաղաքացիական պաշտպանությանը և զորահավաքին վերաբերվող տեղեկատվություն և անհրաժեշտ փաստաթղթեր պահանջել համապատասխան կառույցներից և ստորաբաժանումներից.
• ներկայացնել առաջարկություններ, հիմնավորումներ, համապատասխան կառույցների և ստորաբաժանումների հետ կազմակերպել մասնագիտական քննարկումներ, տալ եզրակացություններ և առաջարկություններ, կատարել անհրաժեշտ հարցումներ համապատասխան կառույցներից և մարմիններից: Աշխատանքային անհրաժեշտությունից ելնելով հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների:

Պարտականությունները՝
• սահմանված ժամկետներում ներկայացնել զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր և այլ գրություններ Բաժնի ընթացիկ գործունեության վերաբերյալ.
• ներկայացել առաջարկություններ՝ Բաժնին վերապահված գործառույթներն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար, մասնակցել խորհրդակցություններին՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների, նախապատրաստել իրավական ակտերի նախագծեր, ըստ անհրաժեշտության հրավիրել աշխատանքային խորհրդակցություններ:

3. Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները
3.1. Կրթություն, որակավորման աստիճանը
Բարձրագույն կրթություն
3.2. Մասնագիտական գիտելիքները
Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ
3.3. Աշխատանքային ստաժը, աշխատանքի բնագավառում փորձը

Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի կազմակերպման բնագավառում՝ հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:
3.4. Անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ
Ընդհանրական կոմպետենցիաներ
1. Աշխատակազմի կառավարում
2. Քաղաքականության վերլուծություն, մոնիթորինգ
3. Որոշումների կայացում
4. Ծրագրերի կառավարում
5. Խնդրի լուծում
6. Բարեվարքություն
Ընտրանքային կոմպետենցիաներ
 Ժամանակի կառավարում
 Փոփոխությունների կառավարում
 Փաստաթղթերի նախապատրատում
 Կառավարում արտակարգ իրավիճակներում
4. Կազմակերպական շրջանակը
4.1. Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը
Պատասխանատու է համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման համար:
4.2. Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները

Կայացնում է որոշումներ համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման շրջանակներում։
4.3. Գործունեության ազդեցությունը

Ունի գերատեսչական մակարդակում աշխատանքների կազմակերպման և քաղաքականության իրականացման ապահովման և իր լիազորությունների իրականացման արդյունքում այլ անձանց վրա ազդեցություն։
4.4. Շփումները և ներկայացուցչությունը
Շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս տվյալ մարմնի, այլ պետական մարմինների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ՝ իր իրավասությունների շրջանակներում:
4.5. Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը
Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է իր կողմից ղեկավարվող կառուցվածքային ստորաբաժանման գործառույթներից բխող խնդիրները և դրանց տալիս լուծումներ կամ մասնակցում է այդ խնդիրների լուծմանը։


 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-05-18 14:19:37