Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Գարիկ Ներսեսյան

Գարիկ Ներսեսյան

Քարտուղարության պետ

էլ. փոստ

(+374 232) 3-22-51 /+374 232/ 3 58-98

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
1978թ.դեկտեմբերի 11, ք. Երեւան

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1984-1995թթ.- Օշականի Մ.Մաշտոցի անվան միջնակարգ դպրոց

1995-2001թթ.- Երեւանի տնտեսա-իրավագիտական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
2003-2008թթ.- ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչություն, առաջին կարգի մասնագետ

2008-2009թթ.- ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավաբանական բաժին, գլխավոր մասնագետ

2010թ. մարտի 17-ից հունիսի 4-ը - Զբաղվածության պետական ծառայության Արագածոտնի մարզային կենտրոն, առաջատար մասնագետ

2010-2017թթ.- ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի  իրավաբանական բաժնի պետ

2017թ. դեկտեմբերի 14-ին նշանակվել է ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի քարտուղարության պետ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
1996-1998թթ.-Հայաստանի Հանրապետության ազգային բանակ


ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Հաստատված է
Հավելված 1
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. դեկտեմբերի -ի N հրամանի

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

1․ Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի (այսուհետ՝ Մարզպետարան) քարտուղարության պետ (ծածկագիր՝ 92-2-Ղ4-1)

1.2. Ենթակա և հաշվետու է
Քարտուղարության պետը հաշվետու և անմիջական ենթակա է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետին (այսուհետ՝ Մարզպետ), անմիջական հաշվետու է գլխավոր քարտուղարին:
1.3. Ենթակա և հաշվետու պաշտոններ
Քարտուղարության պետին ենթակա և հաշվետու են Քարտուղարության ընդհանուր բաժնի պետը, Քարտուղարության գլխավոր մասնագետը:
1.4. Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները
Քարտուղարության պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Քարտուղարության ընդհանուր բաժնի պետը կամ քարտուղարության գլխավոր մասնագետը:
1.5. Աշխատավայրը
Հայաստան, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան 4
2. Պաշտոնի բնութագիրը
2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները
1. ապահովում է <<Mulberry>> համակարգի միջոցով էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի իրականացման հետ կապված աշխատանքները.
2. ապահովում է Մարզպետի և Գլխավոր քարտուղարի կողմից ստորագրված գրությունների ժամանակին առաքման հետ կապված աշխատանքները.
3. ապահովում է պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի ամենօրյա վերահսկողությունը.
4. ապահովում է Մարզպետարան մուտքագրված փաստաթղթերի, տեղեկագրերի, գրանցամատյանի վարման և արխիվացման հետ կապված աշխատանքները.
5. ապահովում է Մարզպետարան պաշտոնատար անձանց այցելությունների, նրանց մասնակցությամբ անցկացվող արարողակարգային և այլ միջոցառումների նախապատրաստման հետ կապված աշխատանքները.
6. ապահովում է Մարզետարանի աշխատակազմի նյութատեխնիկական մատակարարման, մեքենաների պահեստամասերի, վառելանյութի և յուղման նյութերի, գրասենյակային կահույքի և գրենական պիտույքների ստացման և բաշխման հետ կապված աշխատանքները.
7. ապահովում է Թեժ գծի ստացված զանգերի հետ կապված աշխատանքները.
8. ապահովում է Մարզպետի մոտ ընդունելության նպատակով դիմած քաղաքացիների գրանցման, հերթագրման հետ կապված աշխատանքները.
9. ապահովում է համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների մասնակցությամբ քաղաքացիների դիմում-բողոքների և առաջարկությունների նախնական քննարկումների կազմակերպումը, համապատասխան ժամկետներում ձեռնարկում անհրաժեշտ միջոցներ.
10. ապահովում է Մարզի խորհրդի նիստերի կազմակերպման, տեղեկացման, հանձնարարականների արձանագրման հետ կապված աշխատանքները.
11. ապահովում է Մարզպետի, տեղակալների, գլխավոր քարտուղարի մոտ տեղի ունեցող խորհրդակցությունների արձանագրման և տրված հանձնարարականների առաքման հետ կապված աշխատանքները.
12. ապահովում է հատուկ, սուրհանդակային և փոստային առաքումների գործընթացը.
13. Կազմակերպում է Մարզպետարանի վարչական շենքի շահագործման, պահպանության, էլեկտրաէներգիայի և հեռախոսակապի ապահովման հետ կապված աշխատանքները.
14. վերահսկում է Մարզպետարանի սպասարկող անձնակազմի կողմից կատարվող աշխատանքները.

Իրավունքները՝

• Քարտուղարության գործառույթներից բխող աշխատանքների պատշաճ իրականացման համար վերլուծել և ստուգել համապատասխան մարմիններից ներկայացված տեղեկատվությունը, փաստաթղթերը, <<Mulberry 2>> համակարգում կատարել տվյալների փոփոխություններ.
• հետևել գրությունների ընթացքին, վերահսկել ժամկետները և Թեժ գծի զանգերը, իրականացնել նյութատեխնիկական ապահովում, վերահսկել Մարզպետարանի շենքի պահպանության, մաքրության, էլեկտրաէներգիայի և հեռախոսակապի անխափան աշխատանքը, մեքենաների սպասարկման, վառելանյութի և գույքի բաշխման աշխատանքները.
• Քարտուղարության իրավասություններից բխող առաջարկություններ ներկայացնել, վերլուծություններ իրականացնել, կազմակերպել աշխատանքային քննարկումներ, ներկայացնել դիտարկումներ և հիմնավորումներ, ապահովել սպասարկող անձնակազմի կողմից կատարվող աշխատանքները.
Պարտականությունները՝
• Քարտուղարության գործառույթներից բխող աշխատանքների պատշաճ իրականացման համար վերլուծել և ստուգել համապատասխան մարմինների և ստորաբաժանումների կողմից ստացված տեղեկատվությունը և նյութերը, պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր, ապահովել համապատասխան ժամկետներում տեղեկատվության տրամադրումը, մշակել և վերլուծել աշխատանքային քննարկումների արդյունքները, վերահսկել գրությունների ընթացքը, ժամկետները.
• ուսումնասիրել Քարտուղարության գործառույթները կանոնակարգող և գործառույթների իրականացմանն առնչվող իրավական ակտերը, ուսումնասիրել առաքման ներկայացված փաստաթղթերը, արձագանքել Թեժ գծի զանգերին, ապահովել այցելությունների և միջոցառումների հետ կապված աշխատանքները, ստուգել սպասարկող անձնակազմի կողմից կատարվող աշխատանքները.

3. Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները
3.1. Կրթություն, որակավորման աստիճանը
բարձրագույն կրթություն
3.2. Մասնագիտական գիտելիքները
Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ
3.3. Աշխատանքային ստաժը, աշխատանքի բնագավառում փորձը
Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ փաստաթղթավարության բնագավառում՝ հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:

3.4. Անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ
Ընդհանրական կոմպետենցիաներ
1. Աշխատակազմի կառավարում
2. Քաղաքականության վերլուծություն, մոնիթորինգ
3. Որոշումների կայացում
4. Ծրագրերի կառավարում
5. Խնդրի լուծում
6. Բարեվարքություն
Ընտրանքային կոմպետենցիաներ
1. Փաստաթղթերի նախապատրաստում
2. Փոփոխությունների կառավարում
3. Ժամանակի կառավարում
4. Բողոքների բավարարում
5. Ելույթների նախապատրաստում և կազմակերպում
4. Կազմակերպական շրջանակը
4.1. Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը
Պատասխանատու է համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման համար:
4.2. Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները
Կայացնում է որոշումներ համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման շրջանակներում։
4.3. Գործունեության ազդեցությունը
Ունի գերատեսչական մակարդակում աշխատանքների կազմակերպման և իր լիազորությունների իրականացման արդյունքում այլ անձանց վրա ազդեցություն։
4.4. Շփումները և ներկայացուցչությունը
Շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս տվյալ մարմնի, այլ պետական մարմինների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ՝ իր իրավասությունների շրջանակներում:
4.5. Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը
Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է իր կողմից ղեկավարվող կառուցվածքային ստորաբաժանման գործառույթներից բխող խնդիրները և դրանց տալիս լուծումներ կամ մասնակցում է այդ խնդիրների լուծմանը։

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-05-18 14:19:37