Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Կարեն Թաթուլյան

Կարեն Թաթուլյան

Սոցիալական ապահովության բաժնի պետ

էլ. փոստ

(+374 232) 3-22-51 0232 33250

Կենսագրություն

 ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
1974թ.մայիսի 3, ք. Աշտարակ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1981-1991թթ.- Աշտարակի Գ.Ղափանցյանի անվան միջնակարգ դպրոց

1991-1996թթ.- Երևանի Հ.Աճառյանի անվան համալսարան, տնտեսագիտական ֆակուլտետ
2002-2007թթ.-Երևանի Հյուսիսային համալսարան, ձեռնարկությունների և տնտեսագիտություն և կառավարում ֆակուլտետ


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
1991-1992թթ. Բյուրեղ ՍՊԸ, արտադրամասի պետ
1993-1995թթ.- Աշտարակի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտե, հրահանգիչ.
1995-1996թթ.- Աշտարակի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտե, կազմ հրահանգչական բաժնի վարիչ
1996-1998թթ.-Արագածոտնի մարզպետարան սոցիալական պաշտպանության բաժին, առաջին կարգի մասնագետ
1998-2017թթ. -Արագածոտնի մարզպետարանի  առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին, առաջատար մասնագետ
2017թ.- Արագածոտնի մարզպետարանի  առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին, գլխավոր մասնագետ
2017թ. 04.10-Արագածոտնի մարզպետարանի  առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ.

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
1999-2001թթ.-Հայաստանի Հանրապետության ազգային բանակ


ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա

 

Գործառույթներ / իրավասություններ


Հաստատված է
Հավելված 2
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. դեկտեմբերի 6-ի N 298 հրամանի

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

1․ Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ /ծածկագիրը՝ 92-1.5-Ղ5-1/
1.2. Ենթակա և հաշվետու է
Բաժնի պետը ենթակա և հաշվետու է Վարչության պետին:
1.3. Ենթակա և հաշվետու պաշտոններ
Բաժնի պետին ենթակա և հաշվետու են Բաժնի աշխատողները:
1.4. Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները
Բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի գլխավոր մասնագետներից մեկը:
1.5. Աշխատավայրը
Հայաստան, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան 4
2. Պաշտոնի բնութագիրը
2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները
1. կազմակերպում է բնակչության պետական սոցիալական ապահովության ծրագրերը, մասնակցում է մարզային ենթակայության սոցիալական ապահովության հաստատությունների և կազմակերպությունների գործունեության աշխատանքների իրականացմանը.
2. կազմակերպում է գործազուրկների և սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բնակչության հաշվառման, հաշմանդամության, աշխատանքային խեղման, մասնագիտական հիվանդության հետևանքով հաշմանդամ ճանաչված անձանց կենսաթոշակի իրավունքի ապահովման աշխատանքները.
3. կազմակերպում է փախստականների հպատակագրման, բնակարանի կարիք ունեցող, զոհված, մահացած, զինվորական հաշմանդամների հաշվառման, փախստականների սոցիալ-տնտեսական երաշխիքների ապահովման աշխատանքներին, մարդասիրական բաշխման աշխատանքները.
4. կազմակերպում և իրականացնում է պետական նպաստների՝ ընտանեկան և սոցիալական, եռամսյակային օգնության, երեխային ծննդյան միանվագ նպաստ տրամադրելու կարգի, նշանակման, վճարման, տեղեկատվական բազայում ամրագրված տվյալների թափանցիկության հետ կապված աշխատանքները.
5. աջակցում է նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկում ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցման տրամադրման և վճարման, պարտադիր կենսաթոշակային սոցիալական ապահովագրության, կենսաթոշակի, կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի անձանց իրավունքի ապահովման հետ կապված աշխատանքներին.
6. կազմակերպում և իրականացնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովի /այսուհետ՝ Հանձնաժողով/ նիստերի նյութերը, կազմում արձանագրություններ, տարեկան հաշվետվություններ և մասնակցում նիստերին.
7. համագործակցում է սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություններին կից տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական աջակցության խորհուրդների հետ և կազմակերպում է մարզի հաշմանդամների պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներով ապահովման աշխատանքները.
8. համագործակցում է սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող տեղական և միջազգային հասարակական կազմակերպությունների հետ՝ հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերով, մասնակից դարձնելով նաև տեղական ինքնակառա¬վար¬ման մարմինների ներկայացուցիչներին.
9. իրականացնում է բաժին դիմած քաղաքացիների ընդունելություն, խորհրդատվություն՝ կատարելով կարիքի գնահատում և համապատասխան ուղղորդում.
10. կազմակերպում և իրականացնում է խոցելի խմբերի երեխաների հանգստի կազմակերպման աշխատանքները:

Իրավունքները՝
• իրավունք ունի պահանջել համապատասխան տեղեկատվություն և նյութեր, անհրաժեշտ և լրացուցիչ փաստաթղթերը, ստացված տեղեկատվությունը ստուգել, վերլուծել և ուղղորդել, համապատասխան մարմիններից անհրաժեշտ հարցումներ անել դիմումատու քաղաքացիների վերաբերյալ.
• պահանջել հաշվետվություններ և նյութեր, օգտվել առկա տեղեկատվությունից, աջակցել փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացին, ներկայացնել հանձնաժողովների քննարկմանը.
• անհրաժեշտության դեպքում հրավիրել աշխատանքային քննարկումներ
Պարտականությունները՝
• կազմել համապատասխան վերլուծություններ, հաշվետվություններ, ստուգել տեղեկատվությունը՝ պահպանելով շահառուի հասցեականությունը և ներկայացնել համապատասխան մարմնին, հետևել գործընթացի կատարման սահմանված ժամկետներն ու ընթացակարգը.
• պահանջել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, վերլուծել, ստուգել տեղեկատվությունը և ապահովել մշտական համագործակցություն, ներկայացնել համապատասխան մարմիններին.
• համակարգել և ապահովել երեխաների հանգստի կազմակերպչական աշխատանքները:
3. Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները
3.1. Կրթություն, որակավորման աստիճանը
Բարձրագույն կրթություն
3.2. Մասնագիտական գիտելիքները
Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ

3.3. Աշխատանքային ստաժը, աշխատանքի բնագավառում փորձը
Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պետական սոցիալական և կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում՝ չորս տարվա աշխատանքային ստաժ
3.4. Անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ
Ընդհանրական կոմպետենցիաներ
1. Աշխատակազմի կառավարում
2. Քաղաքականության վերլուծություն, մոնիտորինգ
3. Որոշումների կայացում
4. Ծրագրերի կառավարում
5. Խնդրի լուծում
6. Բարեվարքություն
Ընտրանքային կոմպետենցիաներ

• Փաստաթղթերի նախապատրաստում
• Կոնֆլիկտների կառավարում
• Ժամանակի կառավարում
• Բողոքների բավարարում
4. Կազմակերպական շրջանակը
4.1. Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը
Պատասխանատու է համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման կազմում գործող կառուցվածքային միավորի աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման համար։
4.2. Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները
Կայացնում է որոշումներ համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման կազմում գործող կառուցվածքային միավորի աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման շրջանակներում։
4.3. Գործունեության ազդեցությունը
Ունի գերատեսչական մակարդակում աշխատանքների կազմակերպման և իր լիազորությունների իրականացման արդյունքում այլ անձանց վրա ազդեցություն։
4.4. Շփումները և ներկայացուցչությունը
Շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս տվյալ մարմնի և այլ պետական մարմինների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև պատվիրակված լիազորությունների շրջանակներում մասնակցում է օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին:
4.5. Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը
Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում է իր կողմից ղեկավարվող կառուցվածքային միավորի գործառույթներից բխող խնդիրները և դրանց տալիս լուծումներ:

 

 


 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-07-07 09:13:15