Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Սարգիս  Մուրադյան

Սարգիս Մուրադյան

Ներքին աուդիտի բաժնի պետ

էլ. փոստ

(+374 232) 3-22-51 /+374 232/ 366 26

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

7ապրիլի 1961թ., ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.Կաքավաձոր

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1967-1977թթ.- Կաքավաձորի միջնակարգ դպրոց

1979-1985թթ.- Երեւանի գյուղատնտեսական ինստիտուտի տնտեսագիտական ֆակուլտետ, գյուղատնտեսության արտադրության տնտեսագետ- կազմակերպիչ


1986-1987թթ.- Կառավարման բարձրագույն դպրոց


2002-2003թ.- ֆինանսավարկային քոլեջ


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

1977-1979թթ. Կաքավաձորի խորհտնտեսություն, բանվոր

1985-1991թթ.- Կաքավաձորի խորհրդային տնտեսություն, գլխավոր տնտեսագետ: Այդ ընթացքում կատարել է արհմիության նախագահի պարտականությունները


1988-1991թթ.- ՙՏնտեսագետ՚ կոոպերատիվ, նախագահ


1991-1992թթ.- Կոոպերատիվների եւ վարձակալների հանրապետական միություն, տնտեսագետ

1992-1997թթ.- Կաքավաձորի գյուղական խորհուրդ, նախագահ


1997-1998թթ.- ՙԶարթոնք-88՚ բարեգործական ընկերության ՙՀաց հանապազօրյա՚ դուստր ձեռնարկություն, տնօրեն


1998-2004թթ.- ՙՇեն՚ բարեգործական հասարակական կազմակերպության ՙԱնիվ՚ հիմնադրամ, վարկային գործակալ


2004-2009թթ. գրանցվել է որպես անհատ ձեռներեց, զբաղվել բիզնես խորհրդատվությամբ


2010-2012թթ. - ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի խորհրդական

2012 թ. դեկտեմբերի 7-ից նշանակվել է ՀՀ Արագածոտնի ներքին աուդիտի բաժնի պետ


ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա, երկու թոռնիկ
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

ø ² Ô ² ø ² ò Æ ² Î ² Ü   Ì ² è ² Ú àô Â Ú ² Ü

ä ² Þ î à Ü Æ    ² Ü Ò Ü ² ¶ ð Æ

 

 

вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ²ðԱԳԱԾՈՏՆԻ زð¼äºî²ð²ÜÆ

²Þʲî²Î²¼ØÆ  ܺðøÆÜ ²àô¸ÆîÆ ´²ÄÜÆ äºîÆ

 

61-2.2-28

 

I. ÀܸвÜàôð  ¸ðàôÚÂܺð

 

1. г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²ñագածոտնի Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ (³ÛëáõÑ»ïª Ø³ñ½å»ï³ñ³Ý) ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ý»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ µ³ÅÝÇ (³ÛëáõÑ»ï` ´³Åին) å»ïÇ  å³ßïáÝÝ Áݹ·ñÏíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ 2-ñ¹ »ÝóËÙµáõÙ:

2. ´³ÅÝÇ å»ïÇÝ §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí (³ÛëáõÑ»ïª úñ»Ýù) ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí å³ßïáÝÇ Ý߳ݳÏáõÙ ¨ å³ßïáÝÇó ³½³ïáõÙ ¿ Մ³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ (³ÛëáõÑ»ïª ²ß˳ï³Ï³½Ù) ջϳí³ñÁ:

 

 

II. ²Þʲî²ÜøÆ Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü ºì Ժβì²ðØ²Ü ä²î²êʲܲîìàôÂÚàôÜÀ

 

3. ´³ÅÝÇ å»ïÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý »Ýóϳ ¨ ѳßí»ïáõ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ:

4. ´³ÅÝÇ å»ïÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý »Ýóϳ ¨ ѳßí»ïáõ »Ý ´³ÅÝÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÁ:

5. ´³ÅÝÇ å»ïÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³Ý ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿ ´³ÅÝÇ ·É˳íáñ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:

   ´³ÅÝÇ å»ïÁ ´³ÅÝÇ ·É˳íáñ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñó Ù»ÏÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó:

6. ´³ÅÝÇ å»ïÁª

³) ϳ½Ù³Ï»ñ­åáõÙ, Íñ³·­ñáõÙ, ѳٳϳñ­·áõÙ, Õ»­Ï³­í³ñáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ´³ÅÝÇ ÁÝóóÇÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ,

µ) ϳï³ñáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½å»ïÇ (³ÛëáõÑ»ïª Ø³ñ½å»ï) ÏáÕÙÇó í³ñíáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëáíª Ø³ñ½å»ïÇ, ÇëÏ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÙ³Ý ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ù³ëáíª ²ß˳ﳭϳ½­­ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñ³­Ï³Ý­Ý»ñÁ.

·) å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ ûñ»ÝùÝ»ñÇ, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ï­­­ï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãϳï³ñ»Éáõ ϳ٠áã å³ïß³× Ï³­­­ï³ñ»Éáõ, Ï³Ù í»­ñ³­½³Ýó»Éáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨  ´³ÅÝÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ËݹÇñ­­Ý»ñÁ ¨ ïñí³Í ѳÝӭݳñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ãϳ­ï³­ñ»­Éáõ ϳ٠áã å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ ѳٳñ:

 

 

III. àðàÞàôØܺð βڲòܺÈàô ÈƲ¼àðàôÂÚàôÜܺðÀ

 

7. ´³ÅÝÇ å»ïÁª

³) ÉáõÍáõÙ ¿ ´³ÅÝÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇó µËáÕ ÑÇ٭ݳ­ËݹÇñ­Ý»ñ, ÁÝ­¹áõ­ÝáõÙ áñáßáõÙÝ»ñ.

µ) ´³ÅÝÇ ³ß­Ë³­ïáÕ­Ý»ñÇÝ ï³­ÉÇë ¿ ѳٳ­å³­ï³ëË³Ý óáõ­óáõÙ­Ý»ñ ¨ ѳÝӭݳ­ñ³­ñ³­Ï³ÝÝ»ñ:

                       

 

IV. ÞöàôØܺðÀ ºì ܺðβڲòàôòâàôÂÚàôÜÀ

 

 

            8. ´³ÅÝÇ ·É˳íáñ Ù³ëݳ·»ïÁª

            ³) ´³ÅÝÇ Ý»ñëáõÙ ß÷íáõÙ ¿ Çñ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ,

            µ) ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ý»ñëáõÙ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ  ¨ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷íáõÙ ¨ ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë Ý»ñϳ۳óáõóÇã Çñ Édz½³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ,

            ·) ´³ÅÝÇ å»ïÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇó ¹áõñë ß÷íáõÙ ¨ ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë Ý»ñϳ۳óáõóÇã, Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³ëáõ                Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï ѳݹÇåáõÙÝ»ñÇÝ, ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñÇÝ, ë»ÙÇݳñÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ½»ÏáõóáõÙÝ»ñáí, ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ³ÛÉÝ:     

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ÊܸÆðܺðÆ ´²ð¸àôÂÚàôÜÀ ºì ¸ð²Üò êîºÔ̲¶àðÌ²Î²Ü ÈàôÌàôØÀ

 

9. ´³ÅÝÇ å»ïÁª

³) ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¨ ϳ½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ, í»ñÉáõÍÙ³ÝÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹ñ³Ýó ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ï³Éáõ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ,

µ) µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ, í»ñÉáõÍáõÙ ¨ ·Ý³­Ñ³ïáõÙ ¿ ´³ÅÝÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ·áñͳ­éáõÛíݻ­ñÇó µËáÕ Ù³ë­Ý³­­­·Ç­ï³­Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ËݹÇñ­Ý»­ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹ñ³Ýó ï³ÉÇë ¿ ëï»Õ­­Í³­·áñ­­Í³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÁÝï­ñ³Ý­­ù³­ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ϳ٠³å³ÑáíáõÙ ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ:

 

 

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2019-11-20 11:36:13