Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Հրաչյա Գևորգյան

Հրաչյա Գևորգյան

Մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար

էլ. փոստ

(+374 232) 3-22-51 /+374 232/ 33835

Կենսագրություն


ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 10 հունիսի,1965թ.ք.Երեւան

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1972-1982թթ.- Երեւանի թիվ 158 միջնակարգ դպրոց


1986-1991թթ. Բրյուսովի անվան ՌՕԼՊՄԻ, ֆրանսերեն եւ անգլերեն լեզուների մասնագետ


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
1982-1983թթ.- Երեւանի տրիկոտաժե ձեռնոցների արտադրական միավորում, մեխանիկ


1991-1995թթ.- Շենգավիթի շրջխորհրդի գործկոմի ժողկրթբաժին, դպրոցական մեթոդիստ, տեսուչ, մեթոդկաբինետի վարիչ, համատեղությամբ դասավանդել է ֆրանսերեն լեզու Երեւանի թիվ 31 միջնակարգ դպրոցում


1995-1996թթ. - կրթության եւ գիտության նախարարության գլխավոր տեսչություն, առաջատար մասնագետ


1997-2002թթ.- ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, գլխավոր մասնագետ, մարզպետի խորհրդական, մարզպետարանի քարտուղար


2002-2018թթ. - ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, աշխատակազմի ղեկավար


2018թ. 20 օգոստոսի-ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար


ՀՀ նախագահի հրամանագրով Հրաչյա Գեւորգյանին շնորհվել է ՀՀ քաղաքացիական ծառայության երկրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան

 

2014թ. սեպտեմբերի 19- ՀՀ Նախագահի ՆՀ-466-Ա հրամանագրով Հրաչյա Գեւորգյանին շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան:

 

ԱՅԼ

2005թ. նոյեմբերի 25-դեկտեմբերի 2- Հանրային ծառայության ոլորտի բարձրագույն պաշտոնների վերապատրաստման դասընթաց՝ Աթենքում

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
1983-1985թթ.- ԽՍՀՄ զինված ուժեր


ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա


 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Հավելված 1
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի
գլխավոր քարտուղարի 2019 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 243 հրամանի


ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի (այսուհետ՝ Մարզպետարան) գլխավոր քարտուղար (այսուհետ՝ Գլխավոր քարտուղար) (ծածկագիրը՝ 92-Ղ2-1):
1.2. Ենթակա և հաշվետու է
Գլխավոր քարտուղարն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Մարզպետին:
1.3. Ենթակա և հաշվետու պաշտոններ.
Գլխավոր քարտուղարին անմիջական ենթակա և հաշվետու է Գլխավոր քարտուղարի տեղակալը, անմիջական հաշվետու են աջակցող ստորաբաժանումների ղեկավարները:
1.4 Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները
Գլխավոր քարտուղարի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Գլխավոր քարտուղարի տեղակալը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներից մեկը:
1.5.Աշխատավայրը
Հայաստանի Հանրապետություն, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Վարդգես Պետրոսյան 4:
2. Պաշտոնի բնութագիրը

2.1 Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները
1.ապահովում է Մարզպետարանում քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների իրականացումը.
2.ապահովում է Մարզպետարանում կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկի հետ կապված աշխատանքների իրականացումը.
3.ապահովում է Մարզպետարանում քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի, դրանցում փոփոխություններ կատարելու նախագծերի մշակման աշխատանքների իրականացումը, հաստատում է քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը.
4.օրենքով սահմանված կարգով ապահովում է Մարզպետարանում քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի աշխատանքները.
5.ապահովում և կազմակերպում է Մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գործընթացը.
6.ապահովում է Մարզպետարանի բյուջետային միջոցների և միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերը սահմանված կարգով իրականացնելու աշխատանքները, հաշվապահական հաշվառում վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը.
7.ապահովում է պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող կենտրոնացված գնումների հայտի ձևավորման աշխատանքները.
8.համակարգում է Մարզպետարանի պետական և միջազգային ծրագրերի իրականացման աշխատանքները.
9.համակարգում է Մարզպետարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման աշխատանքները.
10.համակարգում է Մարզպետարանի ամբողջ փաստաթղթաշրջանառությունը.
11.կազմակերպում է Մարզպետարանում քննարկումների և խորհրդակցությունների անցկացման աշխատանքները.
12.Մարզպետարանում կազմակերպում է գործավարության և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները.
13.ապահովում է Մարզպետարանի ֆինանսատնտեսագիտական գործառույթների իրականացման աշխատանքները և ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման աշխատանքները:
14. ստորագրում է Մարզպետի կարգադրությունների և որոշումների հավելվածները:

Իրավունքները՝
• անձնակազմի կառավարման բաժնից պահանջել ժամանակավոր թափուր պաշտոնի համար դիմումներ ներկայացրած անձանց փաստաթղթերի փաթեթը.
• անհրաժեշտ տեղեկատվություն այն քաղաքացիական ծառայողի վերաբերյալ, ում նկատմամբ կիրառվելու է ծառայողական քննություն.
• ներկայացնել հաշվետվություն քաղաքացիական ծառայողների կիսամյակային հաշվետվությունների վերաբերյալ.
• ներկայացնել անհրաժեշտ տեղեկատվություն հաստատված մեթոդաբանությանը համապատասխան կազմված և փաստաթղթերով հիմնավորված առաջարկությունը և քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի նախագծերը.
• ներկայացնել վերապատրաստման կարիքների գնահատման արդյունքների մասին տեղեկատվություն.
• կառուցվածքային ստորաբաժանման մասնագիտական պաշտոնների խմբի պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողին, առանց ծառայությունը դադարեցնելու, իր պաշտոնով փոխադրելու այլ կառուցվածքային ստորաբաժանում.
• իր լիազորությունների շրջանակում քաղաքացիական ծառայողների նշանակման, ազատման և արձակուրդի տրամադրման հրամաններ տալու, կիրառելու խրախուսման միջոցներ, նշանակելու կարգապահական տույժեր.
• մրցույթի մասնակցի թեստավորման իր արդյունքների մասով բողոքի դեպքում քննելու դիմումը.
• համապատասխան ստորաբաժանումից պահանջելու ներկայացնել գնումների մրցույթի մասնակիցներին երկայացված անհրաժեշտ փաստաթղթերը, կազմված փաթեթները.
• համապատասխան ստորաբաժանումից պահանջելու ներկայացնել անհրաժեշտ տեղեկատվություն միջազգային կազմակերպությունների կողմից հրավերների վերաբերյալ.
• մտից թերի փաստաթղթի դեպքում պարզաբանումներ պահանջել քարտուղարության ստորաբաժանման աշխատողներից.
• օրենքով, այլ իրավական ակտերով և կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինել Մարզպետարանին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները.
• համապատասխան ստորաբաժանումներից պահանջելու ներկայացնել անհրաժեշտ հիմնավորումներ, փաստաթղթեր, հաշվետվություններ և այլն.
• առանց լիազորագրի հանդես գալու Հայաստանի Հանրապետության անունից և ներկայացնելու նրա շահերը, կնքելու գործարքներ, իր իրավասությանը վերապահված հարցերով տալու լիազորագրեր.
• ստորագրել համապատասխան գրություններ, տեղեկանքներ, իրավական ակտերի հավելվածներ:

Պարտականությունները՝
• հաստատված մեթոդաբանությանը համապատասխան կազմված և փաստաթղթերով հիմնավորված առաջարկությունը քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի նախագծերի հետ ներկայացնել քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ.
• ուսումնասիրել մրցութային փաթեթը և կնքել ժամկետային աշխատանքային պայմանագրեր.
• ուսումնասիրել և նշանակել ծառայողական քննություն.
• քաղաքացիական ծառայողների կողմից իրենց կատարած աշխատանքների մասին ներկայացրած կիսամյակային հաշվետվությունների վերաբերյալ տալ համապատասխան եզրակացություններ.
• ուսումնասիրել քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկի հաստատման համար ներկայացված ամբողջական փաթեթը և փաստաթղթերով հիմնավորված առաջարկությունը քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի նախագծերի հետ ներկայացնել քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ.
• ուսումնասիրել և կայացնել որոշում մրցույթի արդյունքները փոփոխելու կամ նույնը թողնելու մասին.
• հաստատելու քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը և քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը.
• ամփոփել վերապատրաստման կարիքների մասին տեղեկատվությունը և կազմել քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագիրը, քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի համաձայնությունն ստանալուց հետո հաստատելու վերապատրաստման ծրագիրը.
• ուսումնասիրել և Մարզպետի հաստատմանը ներկայացնել Մարզպետարանի տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և տարեկան հաշվեկշիռը.
• ուսումնասիրել գնումների ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերը և ներկայացնել առաջարկություններ.
• օտարերկրյա պետություններ գործուղումների, օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից հրավերների դեպքում ուսումնասիրել և Մարզպետին ներկայացնել Մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայողների մասնակցության նպատակահարմարության և համապատասխան թեկնածությունների վերաբերյալ առաջարկություններ.
• ուսումնասիրել տեղեկատվական բազայի տվյալները և անհրաժեշտության դեպքում ներկայացել առաջարկություններ.
• ուսումնասիրել մտից փաստաթղթերը և մակագրել համապատասխան ստորաբաժանումներին.
• մարզպետի ստորագրությանը ներկայացնել Մարզպետի որոշումները և կարգադրությունները.
• կատարել գլխավոր ֆինանսիստի պարտականությունները.
• ստուգել ստորագրման ներկայացված գրությունները, տեղեկանքները, իրավական ակտերի հավելվածները:

3.1 Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները

3.1 Կրթություն, որակավորման աստիճանը
Բարձրագույն կրթություն։

3.2. Մասնագիտական գիտելիքները
Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ։

3.3. Աշխատանքային ստաժը, աշխատանքի բնագավառում փորձը
Հանրային ծառայության առնվազն հինգ տարվա ստաժ, որից երկու տարին առնվազն կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում։

3.4 Անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ

Ընդհանրական կոմպետենցիաներ
1. Առաջնորդում
2. Աշխատակազմի կառավարում (կատարողականի կառավարում)
3. Ռազմավարական պլանավորում
4. Քաղաքականության վերլուծություն, մոնիթորինգ
5. Որոշումների կայացում
6. Խնդրի լուծում
7. Բարեվարքություն։
Ընտրանքային կոմպետենցիաներ՝
1.Բանակցությունների վարում
2.Փոփոխությունների կառավարում
3.Կոնֆլիկտների կառավարում
4.Բողոքների բավարարում
5.Ժամանակի կառավարում
6.Ելույթների նախապատրաստում և կազմակերպում
7.Ժողովների և խորհրդակցությունների կազմակերպում և վարում
8.Փաստաթղթերի նախապատրաստում
9.Ֆինանսների և ռեսուրսների կառավարում։
3. Կազմակերպական շրջանակը

4.1. Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը
Պատասխանատու է համապատասխան մարմնի գործունեության ոլորտների և կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման և համակարգման և վերահսկման համար:
4.2. Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները
Կայացնում է որոշումներ համապատասխան մարմնի գործունեության ոլորտների և կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ՝ պայմանավորված ռազմավարական խնդիրների լուծման գործընթացներով:
4.3. Գործունեության ազդեցությունը
Ազդեցությունը սահմանափակվում է տվյալ մարզում քաղաքականության իրականացման շրջանակներում:
4.4. Շփումները և ներկայացուցչությունը
Շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս պետական մարմինների և կազմակերպությունների, օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակեպությունների ներկայացուցիչների հետ:
4.5. Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը
Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների խնդիրները, դրանց տալիս է ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ։

 

 

 

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-07-08 10:40:58