Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Մերի Շահազիզյան

Մերի Շահազիզյան

Առողջապահության բաժնի պետ

էլ. փոստ

(+374 232) 3-22-51 /+374 232/ 33170

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
20 մարտի, 1966թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1973-1983թթ. – Աշտարակի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց

1983-1990թթ. – Երևանի բժշկական ինստիտուտի մանկաբուժական ֆակուլտետ,
բժշկական ծառայության լեյտենանտի կոչում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
1991-2003թթ.- Աշտարակի պոլիկլինիկայի մանկական կոնսուլտացիա, տեղամասային մանկաբույժ և ինֆեկցիոնիստ-իմունոլոգ

2003– 2018թթ.ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի  առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի առաջատար մասնագետ
2018թ. ապրիլի 12-ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի  առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի պետ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Այրի, ունի երկու որդի, չորս թոռ

 

Գործառույթներ / իրավասություններ


Հաստատված է
Հավելված 6
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. դեկտեմբերի -ի N հրամանի

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

1․ Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի պետ /ծածկագիրը՝ 92-1.5–Ղ5 -2/
1.2. Ենթակա և հաշվետու է
Բաժնի պետը ենթակա և հաշվետու է Վարչության պետին:
1.3. Ենթակա և հաշվետու պաշտոններ
Բաժնի պետին ենթակա և հաշվետու են Բաժնի աշխատողները:
1.4. Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները
Բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի գլխավոր մասնագետը կամ ավագ մասնագետը:
1.5. Աշխատավայրը
Հայաստան, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան 4
2. Պաշտոնի բնութագիրը
Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները
1. կազմակերպում է պետական առողջապահական ծրագրերի իրականացման աշխատանքները, մարզային ենթակայության տակ գտնվող պետական առողջապահական հաստատությունների աշխատանքները,
2. կազմակերպում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում առաջնային /ամբուլատոր-պոլիկլինիկական/ բուժօգնության իրականացման աշխատանքները, առողջության առաջնային պահպանման օղակում բուժօգնության որակի, համակարգի ներդրման աշխատանքները
3. մարզի տարածքում կազմակերպում է հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումները, վարակիչ և զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների ու թունավորումների կանխարգելման նպատակով կազմակերպում է սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներ.
4. կազմակերպում է տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական ծրագրերի իրականացման աշխատանքները.
5. կազմակերպում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման ամենամյա առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերին համապատասխան զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական զննման, լաբորատոր-ախտորոշիչ և հիվանդանոցային հետազոտության ու բուժման կազմակերպման աշխատանքները.
6. կազմակերպում է Մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական ընկերությունների հաստիքացուցակների, ամենամյա ծախսերի նախահաշվի և դրա կատարողականի, վճարովի ծառայությունների ցանկի սակագների ուսումնասիրման և մարզպետի հաստատմանը ներկայացնելու աշխատանքները, էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի գործարկման աշխատանքների շրջանակներում համագործակցում ազգային օպերատորի հետ
7. կազմակերպում է ծննդօգնության, երեխայի առողջության պետական հավաստագրերի, անաշխատունակության և պետական պատվերի ուղեգրերի տրման գործընթացի աշխատանքները, դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման, բաշխման, պահպանման և հաշվառման աշխատանքները.
8. կազմակերպում է բժիշկների և միջին բուժանձնակազմի վերապատրաստման, վերամասնագիտացման գործընթացի իրականացման աշխատանքները
9. կազմակերպում է բուժհաստատությունների կողմից բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին /հատուկ/ խմբերին տրամադրվող անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով հատկացված դեղորայքի տրամադրման աշխատանքները, պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների տրամադրման աշխատանքները, բարդ և թանկարժեք տեխնոլոգիաներով մատուցվող բժշկական ծառայությունների ուղեգրման գործընթացը:
10. աջակցում է պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայության մարմիններին` բնակավայրերի ջրամատակարարման աղբյուրների, բնակելի շենքերի, դպրոցների և այլ օբյեկտների սանիտարական վիճակի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելիս:


Իրավունքները՝

• մարզի առողջապահական կազմակերպությունների պատասխանատուների մասնակցությամբ կազմակերպել աշխատանքային քննարկումներ, խորհրդակցություններ իրականացվող ծրագրերի վերահսկողության նպատակով ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ պահանջել հաշվետվություններ, լրացուցիչ տեղեկատվություն և նյութեր, դրանք ուսումնասիրել, ներկայացնել առաջարկություններ, եզրակացություններ.
• վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով պահանջել ջրի մոնիտորինգի արդյունքները և քննարկել համապատասխան մարմինների հետ, պահանջել հաշվետվություններ, համապատասխան տեղեկատվություն և նյութեր, աջակցել փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացին, առաջարկությունները, դիմումները ներկայացնել հանձնաժողովի քննարկմանը


Պարտականությունները՝

• մարզային ենթակայության պետական առողջապահական հաստատությունների աշխատանքների պատշաճ իրականացման համար պարբերաբար վերլուծել կատարված աշխատանքները.
• ուսումնասիրել Վարչության և մարզի առողջապահական ոլորտի գործառույթների իրականացմանն առնչվող իրավական ակտերը, սահմանված կարգով և ժամկետներում գրություններին ու դիմումներին ընթացք տալ, ստուգել ներկայացված տեղեկատվությունը, պահանջել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, տեղեկատվություն և լրացուցիչ նյութեր, ապահովել մշտական համագործակցություն.
• Բաժին դիմած քաղաքացիներին ընդունել,աջակցել, ուղղորդել:
3. Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները
3.1. Կրթություն, որակավորման աստիճանը.
1 Ուղղություն Առողջապահություն և սոցիալական աշխատանք
2 Ոլորտ Առողջապահություն

3.2. Մասնագիտական գիտելիքները
Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ

3.3. Աշխատանքային ստաժը, աշխատանքի բնագավառում փորձը

Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ առողջապահության բնագավառում՝ հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ
3.4. Անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ
Ընդհանրական կոմպետենցիաներ

1. Աշխատակազմի կառավարում
2. Քաղաքականության վերլուծություն, մոնիտորինգ
3. Որոշումների կայացում
4. Ծրագրերի կառավարում
5. Խնդրի լուծում
6. Բարեվարքություն

Ընտրանքային կոմպետենցիաներ
2. Փաստաթղթերի նախապատրաստում
3. Կոնֆլիկտների կառավարում
4. Ժամանակի կառավարում
5. Բողոքների բավարարում

4. Կազմակերպական շրջանակը
4.1. Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը
Պատասխանատու է համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման կազմում գործող կառուցվածքային միավորի աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման համար։
4.2. Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները
Կայացնում է որոշումներ համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման կազմում գործող կառուցվածքային միավորի աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման շրջանակներում։
4.3. Գործունեության ազդեցությունը
Ունի գերատեսչական մակարդակում աշխատանքների կազմակերպման և իր լիազորությունների իրականացման արդյունքում այլ անձանց վրա ազդեցություն։
4.4. Շփումները և ներկայացուցչությունը
Շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս տվյալ մարմնի և այլ պետական մարմինների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև պատվիրակված լիազորությունների շրջանակներում մասնակցում է օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին:
4.5. Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը
Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում է իր կողմից ղեկավարվող կառուցվածքային ստորաբաժանման գործառույթներից բխող խնդիրները և դրանց տալիս լուծումներ կամ մասնակցում է այդ խնդիրների լուծմանը։

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-07-05 12:23:29