Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Ռուզաննա Մկրտչյան

Ռուզաննա Մկրտչյան

Մարզպետարանի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

էլ. փոստ

(+374 232) 3-22-51 /+374 232/ 3 49 49

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

  3 մայիսի  1966թ., ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի տարածաշրջան, գ.Կաքավաձոր

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1973-1983թթ. -Կաքավաձորի, ապա Երեւանի թիվ 111 միջնակարգ  դպրոցներ


1983թ.- ընդունվել է վրացական պոլիտեխնիկական ինստիտուտ


1988թ.- ավարտել է Երեւանի անասնաբուժական-անասնաբուծական ինստիտուտը, կաթի եւ կաթնամթերքների տեխնոլոգ

 2006թ.-ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության ,,Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն,, , հաշվապահություն եւ աուդիտ մասնագիտություն

2016-2017թթ.-Երեւանի պետական համալսարանի հեռաուսուցման լաբորատորիա, մարդկային ռեսուրսների կառավարում մասնագիտություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

1990-1991թթ.- Սովետաշենի խոզաբուծական ֆաբրիկա, լաբորանտ


1991-1994թթ.- Աշտարակի թռչնաբուծական ֆաբրիկա, լաբորանտ


2001-2005թթ.- Աշտարակի սոցիալական տարածքային գործակալություն, առաջատար մասնագետ

2005-2008թթ.-Անհատ ձեռներեց

2010թ.- ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, ընդհանուր բաժնի պետ

 2012-2013թթ.-ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության պետ

2013թ-ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ


ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն

 

ԱՅԼ

2003թ.-Կրթությամբ զարգացման ակադեմիայի /AED/ կողմից արժանացել է շնորհակալագրի

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա, մեկ թոռ
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

 

 
Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Ց Ի Ա Կ Ա Ն    Ծ Ա Ռ Ա Յ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ
61-1.2-1
 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
 
   1. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի (այսուհետ՝ Մարզպետարան)   աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) ղեկավարի տեղակալի պաշտոնն ընդգրկվում է քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոնների խմբի 2-րդ ենթախմբում:
  2. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալին ՙՔաղաքացիական ծառայության մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի   մարզպետը /այսուհետ Մարզպետ/:
 
 
II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
 
 
  3. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Աշխատակազմի ղեկավարին:  
  4. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն անմիջականորեն ենթակա աշխատողներ չունի:
  5. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Աշխատակազմի ստորաբաժանումների  պետերից մեկը:
   Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատակազմի ստորաբաժանումների պետերից մեկի  բացակայության դեպքում փոխարինում է նրանց:
  6. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը՝
  ա) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնակցում է Աշխատակազմի ընթացիկ գործունեության կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման աշխատանքներին.
  բ)  կատարում է Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները.
  գ) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ լիազորությունները վերազանցելու, ինչպես նաև տրված հանձնարարականները  չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:
 
 
III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
     
 7. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը՝
  ա) իր լիազորությունների շրջանակներում լուծում է Աշխատակազմի առջև դրված գործառույթներից բխող հիմնախնդիրներ և ընդունում որոշումներ. 
  բ) իր լիազորությունների շրջանակներում տալիս է ցուցումներ և հանձնարարականներ:
 
 
IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ
 
       8. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը՝
  ա)  Մարզպետարանի ներսում շփվում է Մարզպետի, Մարզպետի տեղակալի և Մարզպետի գրասենյակի աշխատողների հետ.
   բ) Աշխատակազմի ներսում շփվում է Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների և աշխատողների հետ.
   գ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ Աշխատակազմից դուրս շփվում և հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ, մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների, միջազգային և այլ կազմակերպությունների իրավասու մարմինների ղեկավարների և ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին, խորհրդակցություններին, բանակցություններին, գիտաժողովներին, սեմինարներին, սահմանված կարգով կնքում է միջազգային պայմանագրեր և այլն:
 
 
V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԴՐԱՆՑ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ  ԼՈՒԾՈՒՄԸ
 
         9. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը`
  ա) Մարզպետի  հանձնարարությամբ մասնակցում է Մարզպետարանի ռազմավարական և կազմակերպական նշանակության խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանը և գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ տալու աշխատանքներին.
   բ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնակցում է Աշխատակազմի ռազմավարական և կազմակերպական նշանակության խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանը և գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ տալու աշխատանքներին:
 
VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 
       10. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը՝
   ա)  ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական, կամ  հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական  պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ.
   բ) ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության,   ՙՔաղաքացիական ծառայության մասին՚, ՙՔաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին՚, ՙՊետական կառավարչական հիմնարկների մասին՚, ՙԻրավական ակտերի մասին՚, ՙՊետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՙՀայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին՚ թիվ 728 հրամանագրի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու  ունակություն.
  գ) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
  դ) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
  ե) տիրապետում է ռուսերեն (ազատ) կամ անգլերեն (կարդում և կարող է բացատրվել), կամ ֆրանսերեն (կարդում և կարող է բացատրվել), կամ  գերմաներեն (կարդում և կարող է բացատրվել) լեզվին.
  զ) տիրապետում է անհրաժեշտ /պարտադիր/ կառավարչական հմտությունների, ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների, ունակությունների /Ցանկեր N1,2/:
 
 
VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 
      11. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը՝ 
ա) ներկայացնում է առաջարկություններ Աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ.
բ) վերահսկում է Աշխատակազմի կողմից սահմանված ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքին.
գ)  ապահովում է համագործակցությունը համապատասխան   մարմինների Աշխատակազմերի հետ.
դ) ապահովում է Աշխատակազմի և միջազգային ու հասարակական կազմակերպությունների միջև աշխատանքային կապը.
 ե) ապահովում և իրականացնում է հսկողություն Աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների աշխատանքային ծրագրերի կազմման աշխատանքներին.
 զ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Աշխատակազմի առաջատար պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի և առաջատար և կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը.
 է) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների համակարգումը.
է1) կազմակերպում է մարզպետարանի զորահավաքային նախապատրաստության աշխատանքները,
է2) կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի (այսուհետ` Մարզ) զորահավաքային պլանի մշակման աշխատանքները.
է3) համագործակցում է հանրապետության  զորահավաքային աշխատանքները համակարգող լիազոր մարմնի, պետական կառավարման այլ մարմինների, ինչպես նաև այլ մարզերի զորահավաքային մարմինների  հետ.
է4) իր իրավասության սահմաններում համակարգում և վերահսկում է Մարզի համայնքների և Մարզի ենթակայության տակ գտնվող կազմակերպությունների զորահավաքային նախապատրաստության, ռազմական դրության աշխատանքային  ռեժիմի փոխադրման և զորահավաքի կազմակերպման աշխատանքները.
է5) իր իրավասությունների սահմաններում աջակցում է Մարզի զորահավաքային առաջադրանքներ ունեցող կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքման և դրանց կատարման վերահսկման  գործընթացին.
է6) կազմակերպում է Մարզի համայնքների զորահավաքային մարմինների որակավորման բարձրացման, ուսումնավարժական հավաքների և պարապմունքների անցկացման  աշխատանքները.
է7) ապահովում է Մարզի զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի կազմակերպման աշխատանքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունների ներկայացումը հանրապետության  զորահավաքային աշխատանքները համակարգող լիազոր մարմնին.
է8) սահմանված կարգով կազմակերպում է Մարզպետարանի զինապարտների հաշվառման և հատուկ զինվորական հաշվառման ենթակա պահեստազորայինների ամրագրման աշխատանքները.
է9) մասնակցում է քաղաքացիական պաշտպանության պլանների մշակման աշխատանքներին, կազմակերպում է Աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների կողմից քաղաքացիական պաշտպանության գծով պարտականությունների կատարման նկատմամբ հսկողության աշխատանքները.
է10) առաջարկություններ է ներկայացնում քաղաքացիական պաշտպանության  հարցերով անձնակազմի նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության աշխատանքների  կատարելագործման  վերաբերյալ:
 ը) Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները տնօրինելու վերաբերյալ.
 թ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է քաղաքացիների ընդունելություն.
 ժ) իր լիազորությունների շրջանակներում այլ մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր.
 ժա) իր լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
 ժբ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կամ իր լիազորությունների շրջանակներում, Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների.
 ժգ)  իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
            Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ունի օրենքներով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 
 
 
 
 
VIII. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
 
       12. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալին Օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի  պետական խորհրդականի դասային աստիճան կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի  պետական խորհրդականի դասային աստիճան:
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2019-11-14 10:27:53