Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Սաթենիկ Զորյան

Սաթենիկ Զորյան

Տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ

էլ. փոստ

(+374 232) 3-22-51 /+374 232/ 34226

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
30 մայիսի, 1959թ., ք.Բաթումի


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1966-1976թթ.- Աշտարակ քաղաքի Պ.Պռոշյանի անվան միջնակարգ դպրոց


1978-1984թթ.- Երեւանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ` լրագրողի մասնագիտացմամբ եւ բանասերի, հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցչի որակավորմամբ

 


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
1978-1997թթ.- ՙԱշտարակ՚ թերթի խմբագրություն, գրական աշխատող, ապա՝ մշակույթի, կենցաղի, նամակների բաժնի վարիչ


1997-1998թթ.- ՙԿանթեղ՚ մարզային թերթ, գրական աշխատող


1997-2002թթ.- ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի լրատվության բաժին, գլխավոր մասնագետ


2002-2008թթ.- ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության գլխավոր մասնագետ լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի գծով


2008թ. մարտի 28--ին նշանակվել է տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ

ԱՅԼ

Համատեղության կարգով աշխատել է  ,,Արմենպրես,, լրատվական գործակալության եւ Հանրային ռադիոյի ,,Ռադիոլուր,, ծրագրի թղթակից


ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է, ունի երկու որդի

Գործառույթներ / իրավասություններ

 
Հաստատված է
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի
2008թ.մարտի 27-ի թիվ 10-Ա որոշմամբ


Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Ց Ի Ա Կ Ա Ն  Ծ Ա Ռ Ա Յ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ի  Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ

61-2.2-11

I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի /այսուհետ` Մարզպետարան/ աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) պետի պաշտոնն ընդգրկվում է քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների խմբի 2-րդ ենթախմբում:
2. Բաժնի պետին ՙՔաղաքացիական ծառայության մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Աշխատակազմի ղեկավարը:

II ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

3. Բաժնի պետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Աշխատակազմի ղեկավարին :
4. Բաժնի պետին անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու են Բաժնի աշխատողները:
5. Բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի գլխավոր մասնագետը:
Բաժնի պետը Բաժնի գլխավոր մասնագետի բացակայության դեպքում փոխարինում է նրան:
6. Բաժնի պետը՝
ա) կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում,ղեկավարում և վերահսկում է Բաժնի ընթացիկ գործունեությունը.
բ) կատարում է ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի /այսուհետ` Մարզպետ/ կողմից վարվող քաղաքականության մասով Մարզպետի,իսկ քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մասով Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները.
գ) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ վերազանցելու, ինչպես նաև տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:


III ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

7. Բաժնի պետը
ա/ լուծում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող հիմնախնդիրներ և ընդունում որոշումներ.
բ/բաժնի աշխատողներին տալիս է համապատասխան ցուցումներ և հանձնարարականներ.

 


IV ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ

8. Բաժնի պետը ՝
ա) Մարզպետարանում շփվում է Մարզպետի,Մարզպետի տեղակալների,Մարզպետի խորհրդականների,օգնականների,մամուլի քարտուղարի հետ.
բ)Աշխատակազմի ներսում շփվում է Աշխատակազմի ղեկավարի,Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի,Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների և աշխատողների հետ.
գ/ապահովում է Բաժնի և այլ մարմինների հարաբերությունները.
դ/Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնակցում է պետական և այլ մարմինների նիստերին /խորհրդակցություններին/.
ե/Մարզպետարանում և Աշխատակազմում անցկացվող նիստը / խորհրդակցությունը/վարողի հրավերով մասնակցում է նիստերին / խորհրդակցություններին/.
զ/ Աշխատակազմից դուրս շփվում և պարբերաբար հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ, մասնակցում Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների, միջազգային և այլ կազմակերպությունների իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին, խորհրդակցություններին, գիտաժողովներին, սեմինարներին, ինչպես նաև հանդես է գալիս առաջարկություններով, զեկուցումներով, հաշվետվություններով և այլն:


V ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

9.Բաժնի պետը՝
ա/Մարզպետի հահձնարարությամբ մասնակցում է Մարզպետարանի ռազմավարական և կազմակերպական նշանակության խնդիրների բացահայտմանը,վերլուծմանը և գնահատմանը,ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ տալու աշխատանքներին.
բ/Աշխատակազմի ղեկավարի հահձնարարությամբ մասնակցում է Աշխատակազմի ռազմավարական և կազմակերպական նշանակության խնդիրների բացահայտմանը,վերլուծմանը և գնահատմանը,ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ տալու աշխատանքներին.
գ/բացահայտում,վերլուծում և գնահատում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող մասնագիտական նշանակության խնդիրներ,ինչպես նաև դրանց տալիս է ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ կամ ապահովում այդ աշխատանքների կատարումը:


VI ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


10 . Բաժնի պետը ՝
ա/ ունի /0200/ հումանիտար-սոցիալական մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին չորս տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքաին ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ,կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2009 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.բ) ունի  ՀՀ Սահմանադրության, ՙՔաղաքացիական ծառայության մասին՚,  ՙՊետական կառավարչական հիմնարկների մասին՚, ՙՏեղեկատվության ազատության մասին՚, ՙԶանգվածային լրատվության մասին՚, ՙ Իրավական ակտերի մասին՚,ՙ Էլեկտրոնային ստորագրության մասին՚,  ՙՎարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին՚, ՙՀասարակական կազմակերպությունների մասին՚, ՙՔաղաքացիների դիմում-բողոքները,առաջարկությունները քննարկելու կարգի մասին՚ ՀՀ օրենքների, ՀՀ նախագահի 2000թ. ապրիլի 22-ի ՙՀՀ գործադիր իշխանության մարմինների կողմից միջազգային գործունեության և միջազգային կապեր իրականացնելու կարգը հաստատելու մասին՚ թիվ ՆԿ-557 կարգադրության, ՀՀ նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՙ Հայստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին ՚ թիվ 728 հրամանագրի, ՀՀ կառավարության 2002թ. սեպտեմբերի 19-ի ՙ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմ՚ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի կանոնադրությունը  և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին՚ թիվ 1808-Ն որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

գ) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

դ)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

ե/ տիրապետում է անհրաժեշտ /պարտադիր/ կառավարչական հմտությունների, ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների, ունակությունների /Ցանկեր N 1-2/:

 

 

VII . ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

 

11. Բաժնի   պետը՝

ա) կազմակերպում և անցկացնում է Մարզպետի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի ասուլիսներ, ճեպազրույցներ, հարցազրույցներ` Մարզպետարանի գործունեության ոլորտին առնչվող հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների վերաբերյալ, պատրաստում է մամուլի հաղորդագրություններ, օրվա մամուլի տեսությունը. 

բ/ պատրաստում և տարածում է մամուլի հաղորդագրություններ, իր իրավասությունների շրջանակներում հանդես է գալիս պարզաբանումներով ու հայտարարություններով.

գ/ Մարզպետին և այլ պաշտոնատար անձանց ծանուցում է ԶԼՄ-ներում տեղ գտած կարևոր նյութերի մասին և անհրաժեշտության դեպքում ապահովում դրանց օպերատիվ արձագանքը.

դ/ ներկայացնում է առաջարկություններ ԶԼՄ-ներով ելույթներում, մշտական թեմատիկ խորագրերում, հեռուստառադիո հաղորդումներում Մարզպետարանի պաշտոնատար անձանց մասնակցության վերաբերյալ և ապահովում դրանց կատարումը.

ե/ կազմակերպում է աշխատանքնային հանդիպումներ ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում` Մարզպետի և այլ պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ.

զ/ Մարզպետարանի գործունեության պատշաճ լուսաբանման կազմակերպման նպատակով Մարզպետարանի մյուս ստորաբաժանումներից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր, այդ թվում` մշակվող իրավական ակտերի նախագծերի պատճեները և անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում է դրանց լուսաբանումն ու հանրային քննարկումը.

է/ ամփոփում և վերլուծում է Մարզպետարանի գործունեության ոլորտին առնչվող ԶԼՄ-ների նյութերը.

ը/ մասնակցում է Մարզպետարանում անցկացվող նիստերին, խորհրդակցություններին, քննարկումներին, բանակցություններին, պաշտոնական և աշխատանքային այլ միջոցառումներին.

թ/ ստեղծում է վերլուծական, վիճակագրական և այլ նյութերի համակարգված արխիվ, տեխնիկական հնարավորությունների առկայության դեպքում պատրաստում է հեռուստաֆիլմեր, տեսանյութեր, թողարկում տեղեկագրեր.

ժ/ իրականացնում է Մարզպետարանի ինտերնետային էջի տեղեկատվական սպասարկումը.

ժա/ սահմանված կարգով կազմակերպում և անկացնում է Մարզպետարանում լրագրողների հավատարմագրումը.

ժբ/ օրենքով սահմանված կարգով հասարակությանը տեղեկացնում է քաղաքացիների դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների քննարկման արդյունքների մասին.

ժգ/Բաժնի առջև դրված խնդիրների պատշաճ իրականացման համար համագործակցում է մարզպետարանի և հանրապետական գործադիր մարմինների համապատասխան ստորաբաժանումների հետ.

ժդ/ մշտական կապ է ապահովում Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպանատների և միջազգային կազմակերպությունների հետ.

ժե/մշտական կապ է ապահովում Մարզպետարանի և մարզում գործող հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքական կուսակցությունների ու լրատվամիջոցների միջև.

ժզ/ ապահովում է սփյուռքի հետ հարաբերությունների պահպանմանն ու զարգացմանը ուղղված ծրագրերի նախապատրաստումն ու իրականացումը.

ժէ/ ապահովում է դիվանագիտական առաքելություններ և միջազգային կազմակերպություններ ուղարկվող փաստաթղթերի նախագծերի կազմումը.

ժը/ աջակցում է միջազգային և հասարակական կազմակերպություններին` մարզում ծրագրեր իրականացնելու հարցում.

ժթ/ մասնակցում  է Մարզպետարանում կազմակերպված պաշտոնական ընդունելություններին.

ի/ ապահովում է հասարակայնության հետ Մարզպետարանի մշտական կապը.

իա/ապահովում է մարզային էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ինտերնետ կենտրոնի սարքավորումների, համակարգչային լոկալ ցանցի նորմալ վիճակի պահպանումը և անխափան աշխատանքը.

իբ/ Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող  իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.

իգ/  Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում` իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.

իդ/ ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին ծառայողական բնութագրերը.

իե) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.

իզ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.

իէ) Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.

իը) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.

իթ) ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.

իժ) Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

լա) Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է առաջարկություններ` Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքնային խմբեր կազմավորելու համար.

լբ) Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ` դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.

լգ) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ` իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.

լդ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Բաժնի       պետն  ունի  Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ  պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 
 
 
VIII  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
 
12. Բաժնի  պետին Օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան:
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2019-11-14 10:27:53