Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Գայանե Վարդանյան

Գայանե Վարդանյան

Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ

էլ. փոստ

(+374 232) 3-22-51 /+374 232/ 35383

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1961թ., 26 հունվարի , ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.Ոսկեհատ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1968-1978թթ.- Ոսկեվազի միջնակարգ դպրոց


1980-1984թթ.- Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի նախադպրոցական մանկավարժություն եւ հոգեբանություն ֆակուլտետ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

2001թ.- Լոնդոն, ՏԱՍԻՍ-ի կողմից իրականցվող քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ծրագիր

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
1985-2000թթ.- Աշտարակի տարածաշրջանի գյուղ Արագածոտն, մանկապարտեզի վարիչ


2000-2003թթ.- ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան,  կադրերի բաժնի պետ


2003-2007թթ.- քարտուղարության գլխավոր մասնագետ կադրերի գծով


2007թ. հուլիսի 18-ից նշանակվել է ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ

2011թ. մայիսի 11-ին  ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի թիվ 57-Ա որոշմամբ շնորհվել է ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի խորհրդականի դասային աստիճան

ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔՆԵՐ

ՀՀ անկախության տոնի 20-ամյակի առթիվ և աշխատանքային գործունեության ընթացքում ունեցած նշանակալի ավանդի համար խրախուսվել է   ՀՀ վարչապետի շնորհակալագրով /17 սեպտեմբերի 2011թ., N 139/

2018թ. հունվարի 18-պարգեւատրվել է ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի շնորհակալագրով


ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա, երկու թոռնիկ
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Հաստատված է
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի
2007թ. հուլիսի 17 -ի թիվ 39-Ա որոշմամբ   

Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Ց Ի Ա Կ Ա Ն Ծ Ա Ռ Ա Յ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ի  Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ

/ծածկագիր` 61-2.2-10/

I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի /այսուհետ` Մարզպետարան/ աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) անձնակազմի կառավարման բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) պետի պաշտոնն ընդգրկվում է քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների խմբի 2-րդ ենթախմբում:
2. Բաժնի պետին ՙՔաղաքացիական ծառայության մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Աշխատակազմ ղեկավարը:

II ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

3. Բաժնի պետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Աշխատակազմի ղեկավարին :
4. Բաժնի պետին անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու են Բաժնի աշխատողները:
5. Բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի գլխավոր մասնագետը:
Բաժնի պետը Բաժնի գլխավոր մասնագետի բացակայության դեպքում փոխարինում է նրան:
6. Բաժնի պետը՝
ա) կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում,ղեկավարում և վերահսկում է Բաժնի ընթացիկ գործունեությունը.
բ) կատարում է վարվող քաղաքականության մասով ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի /այսուհետ` Մարզպետ/, իսկ քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մասով Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները.
գ) պատասխանատվություն է կրում օրենքների այլ իրավական ակտերի պահանջները և իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ վերազանցելու, ինչպես նաև տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:


III ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

7. Բաժնի պետը
ա/ լուծում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող հիմնախնդիրներ և ընդունում որոշումներ.
բ/Բաժնի աշխատողներին տալիս է համապատասխան ցուցումներ և հանձնարարականներ.

IV ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ

8. Բաժնի պետը ՝
ա) Մարզպետարանի ներսում շփվում է Մարզպետի,Մարզպետի տեղակալների և Մարզպետի գրասենյակի աշխատողների հետ.
բ)Աշխատակազմի ներսում շփվում է Աշխատակազմի ղեկավարի,Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի,Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների և աշխատողների հետ.
գ/ապահովում է Բաժնի և այլ մարմինների հարաբերությունները.
դ/Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնակցում է պետական և այլ մարմինների նիստերին /խերհրդակցություններին/.
ե/Մարզպետարանում և Աշխատակազմում անցկացվող նիստը / խերհրդակցությունը/վարողի հրավերով մասնակցում է նիստերին / խերհրդակցություններին/.
զ/ Աշխատակազմից դուրս շփվում և պարբերաբար հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ, մասնակցում Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների, միջազգային և այլ կազմակերպությունների իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին, խորհրդակցություններին, գիտաժողովներին, սեմինարներին, ինչպես նաև հանդես է գալիս առաջարկություններով, զեկուցումներով, հաշվետվություններով և այլն:


V ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

9.Բաժնի պետը՝
ա/Աշխատակազմի ղեկավարի հահձնարարությամբ մասնակցում է Աշխատակազմի ռազմավարական և կազմակերպական նշանակության խնդիրների բացահայտմանը,վերլուծմանը և գնահատմանը,ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ տալու աշխատանքներին.
բ/բացահայտում,վերլուծում և գնահատում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող մասնագիտական նշանակության խնդիրներ,ինչպես նաև դրանց տալիս է ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ կամ ապահովում այդ աշխատանքների կատարումը:


VI ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


10 . Բաժնի պետը ՝
ա/ ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին չորս տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքաին ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ,կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2009 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
բ) ունի Հայաստանի Հան¬րա¬պե¬տու¬թյան Սահմանադրության, քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապե¬տու¬թյան օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության, ՙՊե¬տական կառավարչական հիմնարկների մասին՚, ՙԻրավական ակտերի մասին՚, ՙԶինապարտության մասին՚, ՙՊետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին՚ Հա¬յաս¬տանի Հանրապետության օրենքների, ՀՀ նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՙ Հայստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին ՚ թիվ 728 հրամանագրի, Բաժնի լիազորությունների հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների, Հա¬յաս¬տանի Հան¬րա¬պետության կառավարության և վար¬չա¬պետի որո¬շում¬ների, Մարզպետի որոշումների, կարգադրությունների և Աշխա¬տա¬կազ¬մի ղեկավարի հրա¬ման¬ների, Բաժնի կանոնադրության անհրաժեշտ իմացու¬թյուն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունա¬կու¬թյուն.
գ) տիրապետում է անձնակազմի կառավարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
դ) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, ինչպես նաև տարբեր տեղեկատվական շտեմարանների , համակարգչային ծրագրերի շահագործման համար պահանջվող գիտելիքներ.
ե/ տիրապետում է անհրաժեշտ /պարտադիր/ կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների / Ցանկեր N 1-2/:


VII . ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11. Բաժնի պետը՝
ա) նախապատրաստում է անձնակազմի կառավարման գծով Մարզպետի որոշումների, կարգադրությունների և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծերը և դրանք ներկայացնում է ստորագրման .
բ/ իրականացնում է Մարզպետի խորհրդականների, օգնականների և Աշխատակազմի աշխատողների աշխատանքնային ստաժի հաշվարկման աշխատանքները.
գ/ մասնակցում է Աշխատակազմի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացուցակում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստական աշխատանքներին.
դ/ Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համատեղ նախապատրաստում է քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի, դրանցում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծեր և դրանք ներկայացնում է Աշխատակազմի ղեկավարին.
ե/ քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Աշխատակազմի առաջատար թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի, ինչպես նաև Աշխատակազմի առաջատար և կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման նախապատրաստական աշխատանքները.
զ/ ապահովում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի և քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման Մարզպետարանի իրավասությունը սահմանող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության բնագավառի հարցաշարերի մշակման աշխատանքները.
է/ կազմում է Աշխատակազմի տվյալ տարվա ընթացքում հերթական, ինչպես նաև արտահերթ ատեստավորման ենթակա քաղաքացիական ծառայողների ցանկերը և դրանք ներկայացնում է Աշխատակազմի ղեկավարին.
ը/ քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կազմակերպման աշխատանքները.
թ/ Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների կողմից իրենց կատարած աշխատանքների մասին ներկայացրած կիսամյակային հաշվետվությունները` անմիջական ղեկավարների եզրակացություններով, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ ներկայացնում է համապատասխան առաջարկություններ.
ժ/ իրականացնում է Աշխատակազմում աշխատանքնային, այդ թվում ժամկետային, պայմանագրերի կնքման հետ կապված աշխատանքները.
ժա/ ապահովում է Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված գործընթացների / քաղաքացիական ծառայության թափուր և ժամանակավոր թափուր պաշտոնի մասին տեղեկացնելու, քաղաքացիական ծառայության
պաշտոնում նշանակելու, այդ թվում արտամրցութային կարգով, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճան շնորհելու, կարգապահական տույժեր կիրառելու, ժամկետային աշխատանքնային պայմանագրեր կնքելու, քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն ժամկետի, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնից ազատելու և այլն/ ժամկետների պահպանման աշխատանքները.
ժբ/ իրականացնում է Մարզպետի խորհրդականների, օգնականների և Աշխատակազմի աշխատողների զինապարտության հաշվառումը.
ժգ/ ապահովում է Մարզպետի խորհրդականների, օգնականների և Աշխատակազմի աշխատողների աշխատանքնային կարգապահության հսկողությունը.
ժդ/ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է գույքն ու եկամուտները հայտարարագրող Մարզպետարանի աշխատողների մասին տվյալները ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն ներկայացնելու աշխատանքները.
ժե/ իրականացնում է Մարզպետի խորհրդականների, օգնականների և Աշխատակազմի աշխատողների սոցիալական քարտերի համակարգի հետ կապված աշխատանքները.
ժզ/ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետում ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչություն ներկայացնելու համար նախապատրաստում է Մարզպետի խորհրդականների, օգնականների և Աշխատակազմի աշխատողների հետ կապված հաշվետվությունները.
ժէ/ ապահովում է Մարզպետի և Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից նշանակվող անձանց / այդ թվում Մարզպետարանի կառավարման ներքո գտնվող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, հարյուր տոկոս պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների ղեկավարների և այլն/ արձակուրդների ժամանակացույցի կազմման աշխատանքները.
ժը/ Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
ժթ/ ապահովում է Մարպետարանում ուսումնական հաստատությունների ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպումը.
ի/անձնակազմի կառավարման հարցերով մեթոդական օժանդակություն է տրամադրում Մարզպետարանի կառավարման ներքո գտնվող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, հարյուր տոկոս պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերություններին, ՊՈԱԿ-ներին և այլ կազմակերպություններին.
իա/ իրականացնում է Աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման հարցերով բողոքների, դիմումների և առաջարկությունների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և դրանց վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին.
իբ/ իրականացնում է Աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման գործառույթների ուսումնասիրության, վերլուծական, վիճակագրական աշխատանքները և համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին.
իգ/ Մարզպետին, Աշխատակազմի ղեկավարին և ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդին տրամադրում է քաղաքացիական ծառայության մասով անհրաժեշտ տեղեկատվություն, այդ թվում` տեղեկատվավերլուծական համակարգչային ծրագրերի միջոցով.
իդ/ Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում` բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու,, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
իե/ ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.

իզ/ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
իէ/ Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
իը/ Ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող բոլոր փաստաթղթերը.
իթ/Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
լ/ Աշխատակազմի ղեկավարին ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
լա/ ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
լբ/ Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
իգ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով և Բաժնի կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:
Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 

VIII ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ

13. Բաժնի պետին Օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան:


 

 

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2019-11-14 10:27:53