Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Գայանե Վարդանյան

Գայանե Վարդանյան

Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ

էլ. փոստ

(+374 232) 3-22-51 /+374 232/ 35383

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1961թ., 26 հունվարի , ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.Ոսկեհատ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1968-1978թթ.- Ոսկեվազի միջնակարգ դպրոց


1980-1984թթ.- Երևանի Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի նախադպրոցական մանկավարժություն եւ հոգեբանություն ֆակուլտետ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

2001թ.- Լոնդոն, ՏԱՍԻՍ-ի կողմից իրականցվող քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ծրագիր

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
1985-2000թթ.- Աշտարակի տարածաշրջան, գյուղ Արագածոտն, մանկապարտեզի վարիչ


2000-2003թթ.- ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան,  կադրերի բաժնի պետ


2003-2007թթ.- քարտուղարության գլխավոր մասնագետ կադրերի գծով


2007թ. հուլիսի 18-ից նշանակվել է ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ

2011թ. մայիսի 11-ին  ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի թիվ 57-Ա որոշմամբ շնորհվել է ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի խորհրդականի դասային աստիճան

ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔՆԵՐ

ՀՀ անկախության տոնի 20-ամյակի առթիվ և աշխատանքային գործունեության ընթացքում ունեցած նշանակալի ավանդի համար խրախուսվել է   ՀՀ վարչապետի շնորհակալագրով /17 սեպտեմբերի 2011թ., N 139/

2018թ. հունվարի 18-պարգեւատրվել է ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի շնորհակալագրով


ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա, երկու թոռնիկ
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Հաստատված է
Հավելված 1
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. դեկտեմբերի 6 -ի N 307 հրամանի


ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1 Պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի (այսուհետ՝ Մարզպետարան) անձնակազմի կառավարման բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) պետ (ծածկագիրը՝ 92-3.5-Ղ4-1)

1.2 Ենթակա և հաշվետու է

Բաժնի պետը հաշվետու և անմիջական ենթակա է ՀՀ Արագածոտնի մարզպետին (այսուհետ՝ Մարզպետ), անմիջական հաշվետու է Գլխավոր քարտուղարին:
1.3. Ենթակա և հաշվետու պաշտոններ
Բաժնի պետին ենթակա և հաշվետու են Բաժնի աշխատողները:
1.4.Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները
Բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչը կամ գլխավոր մասնագետը:
1.5. Աշխատավայրը
Հայաստան, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան 4
2. Պաշտոնի բնութագիր
2.1 Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները

1. ապահովում է Մարզպետի որոշումների, կարգադրությունների և Գլխավոր քարտուղարի հրամանների նախապատրաստման և ստորագրման ներկայացնելու հետ կապված աշխատանքները.
2. կազմակերպում է քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի մշակման, դրանցում փոփոխություններ կատարելու, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնը քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում ներառելու կամ հանելու հետ կապված աշխատանքները.
3. կազմակերպում է քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին և ներքին մրցույթների թեստավորման և հարցազրույցի փուլերի կազմակերպման, մասնագիտական գիտելիքները սահմանող հարցաշարերի մշակման հետ կապված աշխատանքները.
4. կազմակերպում է քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակելու և ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու գործընթացի հետ կապված աշխատանքները.
5. կազմակերպում է վարկանիշային ցուցակներից ընտրված թեկնածուների հետ հարցազրույցի կազմակերպման հետ կապված աշխատանքները.
6. կազմակերպում է համապատասխան ժամկետներում Մարզպետի և Գլխավոր քարտուղարի կողմից նշանակվող կամ ազատվող անձանց, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերի կնքման կամ լուծման հետ կապված աշխատանքները.
7. կազմակերպում է անձնական գործերի վարման, արձակուրդների ժամանակացույցի կազմման, գործուղման վկայականների տրամադրման հետ կապված աշխատանքները.
8. կազմակերպում է Մարզպետարանի ենթակայության տակ գտնվող առողջապահական կազմակերպությունների տնօրենների թափուր պաշտոնների մրցույթների հայտարարման, անցկացման և նշանակման, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրենների հետ համապատասխան ժամկետներում պայմանագրերի կնքման կամ լուծման հետ կապված աշխատանքները.
9. կազմակերպում է քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կարիքների բացահայտման, վերապատրաստման ծրագրերի մշակման, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գործուղման հետ կապված աշխատանքները.
10. կազմակերպում է տեղափոխության, փոխադրման կամ գործուղման կարգով պաշտոն զբաղեցնելու, առանձին խնդիրների իրականացման համար փորձագետի ներգրավման, փորձնակների ցանկից անձի ընտրության կարգի պահպանման աշխատանքները.
11. կազմակերպում է քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում գրանցամատյանի, կադրերի ռեզերվի վարման աշխատանքները.
12. կազմակերպում է քաղաքացիական ծառայողների բարեվարքության պլանների նախագծերի մշակման, գլխավոր քարտուղարի հաստատմանը ներկայացնելու աշխատանքները.
13. ապահովում է ծառայողական քննություն անցկացնելու հետ կապված աշխատանքները.
14. կազմակերպում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նշանակման և ազատման մասին համապատասխան տեղեկատվությունը սահմանված ժամկետներում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացնելու աշխատանքները.
15. կազմակերպում է կիսամյակային կատարողականների հավաքագրման, մուտքագրման աշխատանքները.
16. կազմակերպում է ուսումնական հաստատությունների կողմից գործուղված ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման աշխատանքները.
17. ապահովում է Մարզպետարանի աշխատողների աշխատաժամանակի հաշվարկի վերաբերյալ տեղեկագրերի վարման աշխատանքները.

Իրավունքները՝
• Բաժնի գործառույթներից բխող աշխատանքների պատշաճ իրականացման համար վերլուծել և ստուգել ներկայացված փաստաթղթերը, համապատասխան ստորաբաժանումներից պահանջել իրավական ակտերի և իրավական հիմքերի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն, համապատասխան մարմիններից ստանալ մասնագիտական կարծիք, խորհրդատվություն և առաջարկություն.
• ստուգել աշխատակիցների հաճախելիությունը աշխատավայր, կազմել տեղեկանք, զեկուցագիր, ուսումնասիրել և կատարել վերապատրաստման կարիքի գնահատում, ուսումնասիրել համապատասխան իրավական ակտեր և մշակել հարցաշարեր, վարել հարցազրույցներ, պահպանել ժամկետները, պատրաստել պայմանագրեր, իրավական ակտերի նախագծեր և այլ գրություններ․
• պարբերաբար թարմացնել քաղաքացիական ծառայողների անձնական գործերում առկա փաստաթղթերը, ստորաբաժանումների հետ աշխատանքային քննարկումներ կազմակերպել, տրամադրել մեթոդական օժանդակություն, մշակել առաջարկություններ և լուծման տարբերակներ, անհրաժեշտության դեպքում հրավիրել մասնագետներ․

• Պարտականությունները՝
• տրամադրել իրավական ակտերը համապատասխան ստորաբաժանումներին և համապատասխան ընթացք տալ, հավաքագրված փաստաթղթերը հաշվառել, մուտքագրել և պահպանել, պարբերաբար թարմացված և ամբողջական տեղեկատվություն ներկայացնել համապատասխան մարմիններին, ներկայացնել եզրակացություններ, կազմել անհատական հայտեր, պատասխանել դիմումատուներին․
• մշակել մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր, ուսումնասիրել հիմքերը, ստուգել տրամադրված լրացուցիչ փաստաթղթերը, տրամադրել մասնագիտական խորհրդատվություն, կազմել հաշվետվություն, մասնակցել սեմինարների, խորհրդակցությունների, աշխատանքային քննարկումնորի և ներկայացնել առաջարկություններ․
• տրամադրել աշխատակիցներին սահմանափակումների, նվերներ ընդունելու արգելքի, վարքագծի կանոնների վերաբերյալ խորհրդատվություն, ուսումնասիրել Բաժնի գործառույթները կանոնակարգող և իրականացմանն առնչվող իրավական ակտերը, ստուգել ստացված նյութերը, փաստաթղթերը և ապահովել համապատասխան ժամկետների պահպանումը.
3. Պաշտոնին ներկայացվող պահանջներ
3.1 Կրթություն, որակավորման աստիճանը
Բարձրագույն կրթություն

3.2 Մասնագիտական գիտելիքները
Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:

3.3 Աշխատանքային ստաժ, աշխատանքի բնագավառում փորձը
Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ կադրերի և մասնագիտական կողմնորոշման բնագավառում՝ հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ
3.4 Անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ

Ընդհանրական կոմպետենցիաները
1. Աշխատակազմի կառավարում
2. Քաղաքականության վերլուծություն, մոնիթորինգ
3. Որոշումների կայացում
4. Ծրագրերի կառավարում
5. Խնդրի լուծում
6. Բարեվարքություն

Ընտրանքային կոմպետենցիաները
1. Փոփոխությունների կառավարում
2. Բողոքների բավարարում
3. Ժամանակի կառավարում
4. Ժողովների և խորհրդակցությունների կազմակերպում և վարում
5. Փաստաթղթերի նախապատրաստում
4. Կազմակերպական շրջանակ
4.1 Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը
Պատասխանատու է համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման համար։

4.2 Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները
Կայացնում է որոշումներ համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման շրջանակներում։

4.3 Գործունեության ազդեցությունը

Ունի գերատեսչական մակարդակում աշխատանքների կազմակերպման և իր լիազորությունների իրականացման արդյունքում այլ անձանց վրա ազդեցություն։

4.4 Շփումները և ներկայացուցչությունը
Իր իրավասությունների շրջանակներում շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս տվյալ մարմնի և այլ պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև մասնակցում է տարբեր մարմինների ներկայացուցիչներից ձևավորված աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին:

4.5 Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը

Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է իր կողմից ղեկավարվող կառուցվածքային ստորաբաժանման գործառույթներից բխող խնդիրները և դրանց տալիս լուծումներ։

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-05-18 14:19:37