Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Հովհաննես Ասատրյան

Հովհաննես Ասատրյան

Տեղական ինքնակառավարման եւ հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետ

էլ. փոստ

(+374 232) 3-22-51 /+374 232/ 36378

Կենսագրություն

 ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
9 փետրվարի 1964թ.- ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Կաթնաղբյուր

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1971-1981թթ.- Կաթնաղբյուր համայնքի Մ. Գալշոյանի անվան միջնակարգ դպրոց

1981-1986թթ.- Կ. Մաքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ,
ինժեներ մեխանիկի որակավորում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

1986-1988թթ.- Հրազդան քաղաքի «Հրազդանի մեքենաշինարար» գիտաարտադրական միավորում, տեղամասի վարպետ

1988-1991թթ.- Թալինի «Օրբիտա» գործարան, ինժեներ տեխնոլոգ

1993-1996թթ. -Կաթնաղբյուրի գյուղական խորհրդի գործադիր կոմիտե, նախագահ

1996-1999թթ.- Կաթնաղբյուր համայնքի ղեկավար

1999-2003թթ. Արագածոտնի մարզպետարանի  սոցիալական ապահովության վարչություն, գլխավոր մասնագետ

2003-2004 թթ. համակարգել է մարզում սոցիալական քարտերի ներդրման աշխատանքները

2005-2013թթ. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի պետական տեսչության Արագածոտնի տարածքային կենտրոն, պետ

2015-2017թթ. Աշտարակի Գ. Ղափանցյանի անվան թիվ 4 հիմնական դպրոց, զինվորական ղեկավար

2003 -2017թ.- թիվ 18 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ

2017-2018թթ.-ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, տեղական ինքնակառավարման եւ հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար

2018թ. 6 մարտի- ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, տեղական ինքնակառավարման եւ հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետ

2003 թ․ առ այսօր թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախակգահ։ 

 Աբկուսակցական է։ 

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Պահեստազորի սպա, լեյտենանտի կոչում

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ամուսնացած է, ունի որդի և դուստր

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

 

Հաստատված է
Հավելված 1
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. դեկտեմբերի 6 -ի N 299 հրամանի

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի (այսուհետ՝ Մարզպետարան) տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) պետ /ծածկագիրը՝ 92-1.6-Ղ4-1/
1.2. Ենթակա և հաշվետու է
Վարչության պետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետին /այսուհետ՝ Մարզպետ/:
1.2. Ենթակա և հաշվետու պաշտոններ
Վարչության պետին ենթակա և հաշվետու են Վարչության աշխատողները:
1.4. Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները
Վարչության պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Վարչության գլխավոր մասնագետներից մեկը:
1.5. Աշխատավայրը
Հայաստան, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան 4
2. Պաշտոնի բնութագիրը
2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները
1. ապահովում է մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ` ՏԻՄ) հետ տարվող կազմակերպական աշխատանքների կատարումը.
2. առաջարկություն է ներկայացնում մարզպետին ՏԻՄ-ի ընտրություններ նշանակելու, նրանց լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարին անվստահություն հայտնելու, գյուղական համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակելու հարցերով.
3. ապահովում է մարզի տարածքում անցկացվող հանրապետական, տեղական նշանակության ընտրությունների, հանրաքվեների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման աշխատանքները.
4. ապահովում է ՏԻՄ-ի լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողության ամենամյա աշխատանքային ծրագրի նախագծի կազմման աշխատանքները և ներկայացնում մարզպետին.
5. ապահովում է համայնքների ղեկավարների սեփական և պետության պատվիրակած լիազորությունների և համայնքների ավագանիների լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողության աշխատանքների կատարումը.
6. ապահովում և աջակցում է ՏԻՄ-ի` պետության պատվիրակած լիազորությունների կատարման ընթացքի աշխատանքները.
7. աջակցում է համայնքային ծառայության ոլորտում տարվող աշխատանքներին.
8. ապահովում է համայնքային ծառայության պաշտոնների գրանցամատյանի վարման, համայնքային ծառայողների վերապատրաստման խմբերի կազմավորման, թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթների և ատեստավորումների նշանակման օրերի հաշվառման աշխատանքները.
9. ապահովում է համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող և պաշտոնից ազատված անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների ամփոփման և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ներկայացնելու աշխատանքները.
10. ապահովում է համայնքային ծառայության վերաբերյալ առաջարկությունների, դիմումների ու բողոքների քննարկումը և դրանց ընթացք տալը.
11. համակարգում է քաղաքացիների առաջարկությունների, դիմումների ու բողոքների քննարկումը և դրանց ընթացք տալը.
12. առաջարկություններ է ներկայացնում մարզպետին ՏԻՄ-ի որոշումները, գործողությունները և անգործությունը դատարանում բողոքարկելու վերաբերյալ.
13. առաջարկություններ է ներկայացնում մարզպետին` մարզի աշխարհագրական օբյեկտների անվանափոխման և անվանակոչման փաստաթղթերն աշխարհագրական օբյեկտների անվանումների բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմին ներկայացնելու վերաբերյալ:
Իրավունքները՝
• համայնքներից պահանջել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առնչվող գործառույթների կատարումը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հրամանով համայնքներում իրականացնել իրավական և մասնագիտական հսկողություն, ստեղծել իրավական և մասնագիտական հսկողություն իրականացնող աշխատանքային խումբ, մարզպետի որոշման նախագծի պատրաստման աշխատանքներ կազմակերպել.
• մասնակցել համայնքներում մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատանքներին: Կազմակերպել մարզխորհրդի նիստեր,մարզի տարածքում անցկացվող հանրապետական, տեղական նշանակության ընտրությունների, հանրաքվեների նախապատրաստման և անցկացման աշխատանքներ.
• կազմակերպել աշխատանքային քննարկումներ, կատարել վերլուծություններ, ստորաբաժանման իրավասություններից բխող առաջարկություններ ներկայացնել,տրամադրել մեթոդական օժանդակություն և խորհրդատվություն իրենց սեփական, պետության պատվիրակած լիազորությունների և այլ հարցերով, սահմանված ժամկետներում ընթացք տալ համայնքների ավագանիների որոշումներին, հրավիրել աշխատանքային խորհրդակցություններ:
Պարտականությունները՝
• նախապատրաստել Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր.
• մասնակցել վարչության աշխատանքային ծրագրերի մշակմանը, հետևել տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանը.
• նախապատրաստել առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ, հրավիրել աշխատանքային խորհրդակցություններ
• ՀՀ Արագածոտնի Մարզպետին պարբերաբար ներկայացնել զեկուցումներ՝ իր կող¬մից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշ¬խա-տանք¬¬նե¬րի վիճակի մասին
• ուսումնասիրել Վարչության գործառույթները կանոնակարգող և գործառույթների իրականացմանն առնչվող իրավական ակտերը, պարբերաբար ստուգել և թարմացնել ստացված տեղեկատվությունը, փաստաթղթերը և ապահովել համապատասխան ժամկետներում տեղեկատվության տրամադրումը, մշակել և վերլուծել աշխատանքային քննարկումների արդյունքները:

3. Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները
3.1. Կրթություն, որակավորման աստիճանը
Բարձրագույն կրթություն

3.2. Մասնագիտական գիտելիքները
Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ

3.3. Աշխատանքային ստաժը, աշխատանքի բնագավառում փորձը
Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բնագավառում՝ հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ
3.4. Անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ
Ընդհանրական կոմպետենցիաներ
1. Աշխատակազմի կառավարում
2. Քաղաքականության վերլուծություն, մոնիտորինգ
3. Որոշումների կայացում
4. Ծրագրերի կառավարում
5. Խնդրի լուծում
6. Բարեվարքություն
Ընտրանքային կոմպետենցիաներ
1. Բանակցությունների վարում
2. Ժամանակի կառավարում
3. Ելույթների նախապատրաստում և կազմակերպում
4. Ժողովների և խորհրդակցությունների կազմակերպում և վարում
5. Փաստաթղթերի նախապատրաստում

4. Կազմակերպական շրջանակը
4.1. Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը
Պատասխանատու է համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման համար:

4.2. Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները
Կայացնում է որոշումներ համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման շրջանակներում:

4.3. Գործունեության ազդեցությունը
Ունի գերատեսչական մակարդակում աշխատանքների կազմակերպման և քաղաքականության իրականացման ապահովման և իր լիազորությունների իրականացման արդյունքում այլ անձանց վրա ազդեցություն։

4.4. Շփումները և ներկայացուցչությունը
Շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս տվյալ մարմնի, այլ պետական մարմինների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ՝ իր իրավասությունների շրջանակներում:

4.5. Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը
Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է իր կողմից ղեկավարվող կառուցվածքային ստորաբաժանման գործառույթներից բխող խնդիրները և դրանց տալիս լուծումներ կամ մասնակցում է այդ խնդիրների լուծմանը։

 


 

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-05-18 14:19:37