Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Համայնքներ

Համայնքի մասին

 

 Համայնքների բնակչության թիվը ներկայացված է  առ 01.07.2019 թ:

Մեծաձոր

Մակերես` 3.78կմ2

Բնակչություն` 57

 ¶ÛáõÕ Â³ÉÇÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, ³ÉÇÝ ù³Õ³ùÇó 25 ÏÙ ³ñ»õ»Éù: سñ½Ï»ÝïñáÝÇó ·ïÝíáõÙ ¿ 51 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: ܳËÏÇÝáõÙ áõÝ»ó»É ¿ êÇß³ÝÉáõ ³Ýí³ÝáõÙÁ: ì»ñ³Ý³í³Ýí»É ¿ 1935 Ã-ÇÝ: ²íÃáݳ ³Ýí³ÝáõÙÁ áõÝÇ ùñ¹³Ï³Ý ͳ·áõÙ »õ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ çñ³½áõñÏ:

¶ÛáõÕÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ²ñ³·³ÍÇ Ñ³ñ³í-³ñ»õÙïÛ³Ý É³ÝçÇÝ, ÍáíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó 2050 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³: ÎÉÇÙ³Ý µ³ñ»Ë³éÝ É»éݳÛÇÝ ¿: ÒÙ»éÝ»ñÁ ï»õ³Ï³Ý »Ý, óáõñï, ѳëï³ïáõÝ ÓݳͳÍÏáõÛÃáí: ²Ù³éÝ»ñÁ ï³ù »Ý, ѳٻٳﳵ³ñ Ëáݳí: ÐáõÉÇëÛ³Ý ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 16-18-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÑáõÝí³ñÛ³ÝÁ` -6,-8-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 450-600 ÙÙ: ´Ý³Ï³Ý ɳݹ߳ýïÝ»ñÁ ë»õ³ÑáÕ³ÛÇÝ ï³÷³ëï³ÝÝ»ñ »Ý:
¶ÛáõÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ 1828-1830 ÃÃ. ÊáÛÇó, ê³ÉÙ³ëïÇó, ØáÏëÇó »õ ²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñÇó ·³ÕóÍÝ»ñÝ »Ý: 1873Ã-ÇÝ áõÝ»ó»É ¿ 138, 1922Ã-ÇÝ` 40, 1959 Ã-ÇÝ` 162, 1979 Ã-ÇÝ` 201 ùáõñ¹ (»½¹Ç) µÝ³ÏÇã: гٳÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 98 Ù³ñ¹: γݳÛù »õ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ áõÝ»Ý ÝáõÛÝ Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ` ϳ½Ù»Éáí 50-³Ï³Ý ïáÏáë: ØÇÝã³ß˳ïáõÝ³Ï ï³ñÇùÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 29%, ³ß˳ïáõÝ³Ï ï³ñÇùÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ` 57%, Ñ»ï³ß˳ïáõݳÏÝ»ñÁ` 14%: ¶ÛáõÕÝ áõÝÇ 23 ïÝï»ëáõÃÛáõÝ: àõÝÇ ¹åñáó, ϳåÇ Ñ³Ý·áõÛó:
¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ñáճѳݹ³ÏÝ»ñÇ Ù»ç Ù»Í µ³ÅÇÝ áõÝ»Ý ³ñáï³í³Ûñ»ñÁ: ä³Ñáõëï³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÇ Ù»ç ßáõñç 82% (250 ѳ) ³ñáï³í³Ûñ»ñÝ »Ý: òáõñï ÏÉÇÙ³ÛÇ å³ï׳éáí µ³½Ù³ÙÛ³ ïÝϳñÏÝ»ñÁ ·ñ»Ã» µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý: ¼µ³ÕíáõÙ »Ý »ñÏñ³·áñÍáõÃÛ³Ùµ, Ùß³ÏáõÙ »Ý ϳñïáýÇÉ, ϳճٵ, ѳó³Ñ³ïÇϳÛÇÝ »õ Ï»ñ³ÛÇÝ ÏáõÉïáõñ³Ý»ñ: ´áõÍáõÙ »Ý Ëáßáñ »õ Ù³Ýñ »Õç»ñ³íáñ ³Ý³ëáõÝÝ»ñ: ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ѳٳ˳éÝ µ»ñùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ µ³ÅÇÝ ¿ ÁÝÏÝáõÙ áã˳ñ³µáõÍáõÃÛ³ÝÁ:
гٳÛÝùÇ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ Ù»ç ϳñ»õáñíáõÙ ¿ ¹åñáóÇ ß»ÝùÇ, ·ÛáõÕ³ÙÇçÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ, µáõÅÏ»ïÇ ëï»ÕÍáõÙÁ: 

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-08-10 16:54:44