Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Համայնքներ

Համայնքի մասին

 

 Համայնքների բնակչության թիվը ներկայացված է  առ 01.07.2019 թ:

Կարմրաշեն

Մակերես` 15կմ2

Բնակչություն` 610

 ¶ÛáõÕ Â³ÉÇÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, ³ÉÇÝ ù³Õ³ùÇó 8 ÏÙ ÑÛáõëÇë ³ñ»õ»Éù: سñ½Ï»ÝïñáÝÇó ·ïÝíáõÙ ¿ 56 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: ܳËÏÇÝáõÙ áõÝ»ó»É ¿ ¶ÁñÙÁ½ÉÁ, ÎÇñÙñ½ÉÇ, ÎÇñÙǽÉáõ, ÔñÙǽÉáõ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ: γñÙñ³ß»Ý ¿ í»ñ³Ýí³Ýí»É 1946 Ã-ÇÝ: ÞÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ϳéáõóí³Í ¿ ϳñÙñ³íáõÝ ù³ñÇó, áñï»ÕÇó ¿É ëï³ó»É ¿ Çñ ³Ýí³ÝáõÙÁ:

¶ÛáõÕáõÙ ¿ ·ïÝíáõÙ ë. ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ` ϳéáõóí³Í 1865 Ã-ÇÝ: Þñç³Ï³ÛùáõÙ å³Ñå³Ýí³Í »Ý íÇÙ³÷áñ Ù³ïáõé` §×·Ý³íáñ¦ ³ÝáõÝáí, ˳ãù³ñ»ñ, ÙÇçݳ¹³ñÛ³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùݳóáñ¹Ý»ñ:
¶ÛáõÕÁ ï»Õ³¹ñí³Í ¿ ²ñ³·³ÍÇ É»éݳɳÝçÇÝ, ù³ñù³ñáï, Ù³ëݳïí³Í é»ÉÇ»ýáí ï³ñ³ÍùáõÙ, ÍáíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó` 2000 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³: ÎÉÇÙ³Ý µ³ñ»Ë³éÝ É»éݳÛÇÝ ¿: ÒÙ»éÝ»ñÁ ï»õ³Ï³Ý »Ý, óáõñï, ѳëï³ïáõÝ ÓݳͳÍÏáõÛÃáí: ²Ù³éÝ»ñÁ ï³ù »Ý, ѳٻٳﳵ³ñ Ëáݳí: ÐáõÉÇëÛ³Ý ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 16-18-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÑáõÝí³ñÛ³ÝÁ` -6,-8-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 450-600 ÙÙ: ´Ý³Ï³Ý ɳݹ߳ýïÝ»ñÁ ë»õ³ÑáÕ³ÛÇÝ ï³÷³ëï³ÝÝ»ñ »Ý:
¶ÛáõÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ Ó»õ³íáñí»É ¿ ï»Õ³óÇÝ»ñÇ »õ ²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇó` ì³ÝÇó, ²É³ßÏ»ñïÇó, γñëÇó, ê³ëáõÝÇó ·³ÕÃ³Í µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ë»ñáõݹݻñÇó:1831 Ã-ÇÝ áõÝ»ó»É ¿ 22, 1897 Ã-ÇÝ` 790, 1939 Ã-ÇÝ` 860, 1959 Ã-ÇÝ` 830, 1979 Ã-ÇÝ` 562 µÝ³ÏÇã: гٳÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 667 Ù³ñ¹, áñÇó 46% ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ »Ý, ÇëÏ Ï³Ý³Ûù` 54%: ØÇÝã³ß˳ïáõÝ³Ï ï³ñÇùÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 31%, ³ß˳ïáõÝ³Ï ï³ñÇùÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ` 56%, Ñ»ï³ß˳ïáõݳÏÝ»ñÁ` 13%: ¶ÛáõÕÝ áõÝÇ 155 ïÝï»ëáõÃÛáõÝ: àõÝÇ ¹åñáó, µáõÅÏ»ï, ϳåÇ Ñ³Ý·áõÛó:
îÝï»ëáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ ×ÛáõÕÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ ¿: ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ñáճѳݹ³ÏÝ»ñÁ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ·É˳íáñ³å»ë áñå»ë ³ñáï³í³Ûñ»ñ, í³ñ»É³ÑáÕ»ñ: ê»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑí³Í »Ý ѳٳÛÝùÇ ÑáÕ»ñÇ 23%: ä³Ñáõëï³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÇó 991 ѳ ³ñáï³í³Ûñ»ñ »Ý, Ùáï 30 ѳ` í³ñ»É³ÑáÕ»ñ: òáõñï ÏÉÇÙ³Ý ËáãÁݹáïáõÙ ¿ ³Û·»·áñÍáõÃÛ³ÝÁ: ´³½Ù³ÙÛ³ ïÝϳñÏÝ»ñÁ ùÇã ٳϻñ»ë »Ý ½µ³Õ»óÝáõÙ, ¹ñ³Ýù ·ïÝíáõÙ »Ý ïݳٻñÓ ÑáÕ³ÏïáñÝ»ñáõÙ: ¼µ³ÕíáõÙ »Ý ¹³ßï³í³ñáõÃÛ³Ùµ, Ùß³ÏáõÙ »Ý Ï»ñ³ÛÇÝ, µ³Ýç³ñ³µáëï³Ý³ÛÇÝ, ѳó³Ñ³ïÇϳÛÇÝ ÏáõÉïáõñ³Ý»ñ: ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ѳٳ˳éÝ µ»ñùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ µ³ÅÇÝ ¿ ÁÝÏÝáõÙ ³Ý³ëݳµáõÍáõÃÛ³ÝÁ: ´áõÍáõÙ »Ý Ëáßáñ »õ Ù³Ýñ »Õç»ñ³íáñ ³Ý³ëáõÝÝ»ñ:
¶ÛáõÕÇ Ùáï ¿ ·ïÝíáõ٠³ÉÇÝÇ çñ³¿É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÁ: ²ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý ³ÛÉ Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ãϳÝ:
гٳÛÝùÇ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ Ù»ç ϳñ»õáñíáõÙ ¿ ËÙ»Éáõ »õ áéá·Ù³Ý çñÇ çñ³·Í»ñÇ, ·ÛáõÕ³ÙÇçÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ: 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-01-17 12:16:42