Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Համայնքներ

Համայնքի մասին

 

 Համայնքների բնակչության թիվը ներկայացված է  առ 01.07.2019 թ:

Կարբի

Մակերես` 21.39կմ2

Բնակչություն` 4584

 ¶ÛáõÕ ²ßï³ñ³ÏÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, ²ßï³ñ³Ï ù³Õ³ùÇó 2 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: ܳËÏÇÝáõÙ áõÝ»ó»É ¿ γéµáõ, γñµÇ Ø»Í, γñåÇ, γñ÷Ç, γñ÷á•ÛáõÕ, ø³éµÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ: ÐÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ 13-ñ¹ ¹³ñÇó áñå»ë ²Ûñ³ñ³ï ³ß˳ñÑÇ ²ñ³·³ÍáïÝ ·³í³éÇ Ý߳ݳíáñ ·ÛáõÕ³ù³Õ³ùÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: 18-ñ¹ ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇÝ Î³ñµÇáõÙ »Õ»É ¿ ÷áÕ»ñ³Ýáó` ¹ñ³Ù³Ñ³ï³ñ³Ý, áñï»Õ ѳñáõëï í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ¹ñ³Ù ¿ÇÝ Ñ³ïáõÙ: γñµÇÝ ³í»ñí»É »õ ÏáÕáåïí»É ¿ 14-15-ñ¹ ¹¹` È»ÝÏ Â»ÙáõñÇ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï »õ 17-ñ¹ ¹³ñáõÙ` Þ³Ñ ²µ³ëÇ ûñáù: γéáõóí³Í ¿ ë. ²ëïí³Í³ÍÇÝ., ë. ¶»õáñ·, ÌÇñ³Ý³íáñ, ÂáõËÙ³ÝáõÏÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ:
¶ÛáõÕÁ ï»Õ³¹ñí³Í ¿ ø³ë³Õ ·»ïÇ ÑáíïáõÙ, ÍáíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó 1310Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³: ÎÉÇÙ³Ý ã³÷³íáñ ó³Ù³ù³ÛÇÝ ¿, ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ ó³Ù³ù³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ²Ù³éÝ»ñÁ ï³ù »Ý »õ ãáñ, ÓÙ»éÝ»ñÁ` óáõñï, ³Ù»Ý ï³ñÇ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ ϳÛáõÝ ÓݳͳÍÏáõÛÃ; ÐáõÝí³ñÛ³Ý ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ -5,-6-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÑáõÉÇëÛ³ÝÁ` 22-24-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 350-400ÙÙ: ´Ý³Ï³Ý ɳݹ߳ýïÝ»ñÁ ãáñ ï³÷³ëï³ÝÝ»ñÝ »Ý:
1831 Ã-ÇÝ ·ÛáõÕÝ áõÝ»ó»É ¿ 694, 1897 Ã-ÇÝ` 1148, 1939 Ã-ÇÝ` 1645, 1959 Ã-ÇÝ` 1852, 1979 Ã-ÇÝ` 2505 µÝ³ÏÇã, áñáÝó ݳËÝÇÝ»ñÁ 1828-29 Ãà ·³ÕÃ»É »Ý ²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ´³Û³½»ïÇ ·ÛáõÕ»ñÇó: гٳÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 4000 Ù³ñ¹, áñÇó 48% ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ »Ý, ÇëÏ Ï³Ý³Ûù` 52%: ØÇÝã³ß˳ïáõÝ³Ï ï³ñÇùÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 28%, ³ß˳ïáõÝ³Ï ï³ñÇùÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ` 44%, Ñ»ï³ß˳ïáõݳÏÝ»ñÁ` 28%: ¶ÛáõÕÝ áõÝÇ 1238 ïÝï»ëáõÃÛáõÝ: àõÝÇ ¹åñáó, ÍÝݹ³ïáõÝ, Ù³Ýϳå³ñ﻽, ϳåÇ Ñ³Ý·áõÛó:
¼µ³ÕíáõÙ »Ý ³Û·»·áñÍáõÃÛ³Ùµ, åïÕ³µáõÍáõÃÛ³Ùµ, ѳó³Ñ³ïÇϳÛÇÝ »õ µ³Ýç³ñ³µáëï³Ý³ÛÇÝ ÏáõÉïáõñ³Ý»ñÇ Ùß³ÏáõÃÛ³Ùµ, ³Ý³ëݳå³ÑáõÃÛ³Ùµ, Ù»Õí³µáõÍáõÃÛ³Ùµ:
îÝï»ëáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ ×ÛáõÕÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ ¿: ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ñáճѳݹ³ÏÝ»ñÁ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ·É˳íáñ³å»ë áñå»ë í³ñ»É³ÑáÕ»ñ »õ åïÕ³ïáõ áõ ˳ÕáÕÇ ³Û·ÇÝ»ñ: ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 1/3-Á ϳ½ÙáõÙ »Ý í³ñ»É³ÑáÕ»ñÁ` 288 ѳ, åïÕ³ïáõ ³Û·ÇÝ»ñÁ` 325ѳ: ä³Ñáõëï³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÇó ³ñáï³í³Ûñ»ñÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ »Ý 382ѳ, í³ñ»É³ÑáÕ»ñÁ` 371ѳ:
²ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ:
гٳÛÝùÇ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ Ù»ç ϳñ»õáñíáõÙ ¿ ËÙ»Éáõ »õ áéá·Ù³Ý çñÇ çñ³·Í»ñÇ, ·ÛáõÕ³ÙÇçÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ:

 

 

 

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-08-10 16:54:44