Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Համայնքներ

Համայնքի մասին

 

 Համայնքների բնակչության թիվը ներկայացված է  առ 01.07.2019 թ:

Ավան

Մակերես` 29.24կմ2

Բնակչություն` 1369

 

гٳÛÝù ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç ²ßï³ñ³ÏÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, ѳٳÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ ²í³Ý »õ ÊÝáõëÇÏ ·ÛáõÕ»ñÁ: ²ßï³ñ³ÏÇó ·ïÝíáõÙ ¿ Ùáï 18ÏÙ ÑÛáõëÇë ³ñ»õÙáõïù:
ÀÝÏ³Í »Ý ²ñ³·³ÍÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ É»éݳɳÝç»ñÇÝ, ÍáíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó 1700-1950 Ù µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: ÎÉÇÙ³Ý µ³ñ»Ë³éÝ É»éݳÛÇÝ ¿: ÒÙ»éÝ»ñÁ ï»õ³Ï³Ý »Ý, óáõñï, ѳëï³ïáõÝ ÓݳͳÍÏáõÛÃáí: ²Ù³éÝ»ñÁ ï³ù »Ý, ѳٻٳﳵ³ñ Ëáݳí: ÐáõÉÇëÛ³Ý ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 16-18-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÑáõÝí³ñÛ³ÝÁ` -6,-8-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 450-600 ÙÙ: ´Ý³Ï³Ý ɳݹ߳ýïÝ»ñÁ ë»õ³ÑáÕ³ÛÇÝ ï³÷³ëï³ÝÝ»ñ »Ý:
¶ÛáõÕÇó ѳñ³í ·ïÝíáõÙ ¿ ÑÇÝ ³í»ñí³Í ²í³Ý µÝ³Ï³í³ÛñÁ: ²Ûëï»Õ ѳÛïݳµ»ñí»É »Ý ݳËݳ¹³ñÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ ÝÛáõûñ, ÏÇÏÉáåÛ³Ý ³ÙñáóÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñ, ¹³Ùµ³ñ³ÝÝ»ñ: ÐÇÝ ²í³ÝÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ ï»ÕáõÙ »Ýó¹ñíáõÙ ¿, áñ »Õ»É ¿ ù³Õ³ù: ²Ûëï»Õ ϳ ù³ñ³Ûñ, áñï»Õ, Áëï Í»ñáõÝÇÝ»ñÇ å³ïÙ³ÍÇ, ǵñ ²ÝÇÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ óùóñ»É »Ý Çñ»Ýó ó·³íáñÝ»ñÇ ³×ÛáõÝÝ»ñÁ:
1831à áõÝ»ó»É ¿ 104, 1873à ` 321, 1916Ã`556,1970 Ã` 626, 1979Ã` 640 µÝ³ÏÇã: 1918-1921Ãà ³Ûëï»Õ »Ý ѳëï³ïí»É ê³ëáõÝÇó, ØáõßÇó, ´ÇÃÉÇëÇó, ì³ÝÇó »õ γñëÇó ·³ÕóÍÝ»ñÁ:гٳÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 938 Ù³ñ¹: γݳÝó »õ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳٳٳëÝáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝÝ ¿` ϳ½Ù»Éáí 50-³Ï³Ý ïáÏáë: ØÇÝã³ß˳ïáõÝ³Ï ï³ñÇùÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 24%, ³ß˳ïáõÝ³Ï ï³ñÇùÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ` 59%, Ñ»ï³ß˳ïáõݳÏÝ»ñÁ` 17%: ¶ÛáõÕÝ áõÝÇ 220 ïÝï»ëáõÃÛáõÝ:
àõÝÇ ¹åñáó, ·ñ³¹³ñ³Ý, ϳåÇ Ñ³Ý·áõÛó:
ì³ñ»É³ÑáÕ»ñÁ ϳ½ÙáõÙ »Ý 138 ѳ ٳϻñ»ë: гٳÛÝùÇ ï³ñ³ÍùÇ Ùáï 76 % ϳ½ÙáõÙ »Ý ³ñáï³í³Ûñ»ñÁ: ¶ÛáõÕÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù³ëݳ·Çï³óÙ³Ý ×ÛáõÕÁ ³Ý³ëݳµáõÍáõÃÛáõÝÝ ¿:
¼µ³ÕíáõÙ »Ý Ëáßáñ »õ Ù³Ýñ »Õç»ñ³íáñ ³Ý³ëݳµáõÍáõÃÛ³Ùµ: ¼µ³ÕíáõÙ »Ý ݳ»õ ¹³ßï³í³ñáõÃÛ³Ùµ, Ùß³ÏáõÙ »Ý ѳó³Ñ³ïÇϳÛÇÝ, µ³Ýç³ñ³µáëï³Ý³ÛÇÝ, Ï»ñ³ÛÇÝ ÏáõÉïáõñ³Ý»ñÇ Ùß³ÏáõÃÛ³Ùµ:
гٳÛÝùÇ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ Ù»ç ϳñ»õáñíáõÙ ¿ ¹åñáóÇ ß»ÝùÇ, ·ÛáõÕ³ÙÇçÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ: 

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-08-10 16:54:44