Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Լուիզա Ղարիբյան

Լուիզա Ղարիբյան

Ընտանիքի,կանանց,երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ

էլ. փոստ

(+374 232) 3-22-51 /+374 232/ 3 13 30

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
29 մարտի, 1972թ. Արագածոտնի մարզ, ք. Թալին

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1979–1989թթ. -Թալինի Մ. Գորկու անվան միջնակարգ դպրոց
1990–1995թթ- Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
1995-1996թթ.- Թալինի ակադեմիական միջնակարգ գիշերօթիկ վարժարան, ուսուցչուհի
1996-1997թթ- Երևանի տնտեսաիրավագիտական համալսարան, դասախոս, մեթոդիստ
1997-1999թթ. -«Զանգակ» հրատարակչություն, սրբագրիչ
2000-2001թթ.- Երևանի Վ. Թոթովենցի անվան թիվ 57 դպրոց, ուսուցչուհի
2001- 2002 թթ.- ՀՀ արդարդատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտի Պետության իրավունքի տեսության և պատմության իրավունքի ամբիոն, դասախոս
2002-2020թթ. -ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչություն, գլխավոր մանսագետ

ԱՅԼ
2003 թվականին տպագրել է «Դրվագներ հայոց պատմությունից» բրոշյուրը

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է, ունի մեկ երեխա

 

 

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Հաստատված է
Հավելված 1
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի
գլխավոր քարտուղարի
2019թ. դեկտեմբերի 6 -ի N 308 հրամանի

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԸՆՏԱՆԻՔԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

1․ Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի (այսուհետ՝ Մարզպետարան) ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) պետ (ծածկագիր՝ 92-3.4-Ղ4-1)

1.2. Ենթակա և հաշվետու է
Բաժնի պետը հաշվետու և ենթակա է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետին (այսուհետ՝ Մարզպետ):
1.3. Ենթակա և հաշվետու պաշտոններ
Բաժնի պետին ենթակա և հաշվետու են Բաժնի աշխատողները:
1.4. Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները

Բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի ավագ մասնագետներից մեկը:
1.5. Աշխատավայրը
Հայաստան, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան 4
2. Պաշտոնի բնութագիրը
2.1. Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները
1. կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզում (այսուհետ՝ Մարզ) կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների հիմնահարցերի, դրանց լուծմանն ուղղված ծրագրերի մշակման հետ կապված աշխատանքները.
2. կազմակերպում է Մարզում կանանց և երեխաների առուվաճառքի (թրաֆիքինգ) հիմնահարցերի ուսումնասիրության և զոհերի սոցիալական վերականգնմանն ուղղված ծրագրերի մշակման հետ կապված աշխատանքները.
3. քննարկում է ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների հետ մուրացիկ, թափառաշրջիկ, իրավախախտ, հանցագործություն կատարած անչափահասների կողմնորոշման խնդիրները, համատեղ աշխատանքներ է իրականացնում իրենց երեխաների վրա բացասական ներգործություն ունեցող, հակասոցիալական վարքագիծ դրսևորող ծնողների (կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչների) հետ.
4. մասնակցում է Մարզի համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների (ԽՀՀ) նիստերին և այն դատական նիստերին, որտեղ քննարկվում են երեխայի իրավունքները և շահերը.
5. կազմակերպում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված (ԿԴԻՀ) երեխաների (նրանց ընտանիքների) կենսապայմանների և կարիքների գնահատման հետ կապված աշխատանքները.
6. կազմակերպում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի հետ միաժամանակ երեխայի կյանքին կամ առողջությանը վտանգող անմիջական սպառնալիքի դեպքում երեխային ծնողներից վերցնելու և դատարան հայց ներկայացնելու աշխատանքները.
7. կազմակերպում է առանց ծնողական խնամքի մնացած (ԱԾԽՄ) երեխաների և ԱԾԽՄ երեխաների թվին պատկանող անձանց տարածքային հաշվառման, ՀՀ տարածքում բնակվող որդեգրել ցանկացող քաղաքացիների, որդեգրման ենթակա երեխաների, խնամատար ծնող դառնալու ցանկություն հայտնած անձի (դրական եզրակացության հիման վրա) հաշվառման հետ կապված աշխատանքները.
8. կազմակերպում է Բաժնի կողմից կազմված եզրակացությունների մշակման, երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի և հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններ տեղավորելու և կենսաբանական ընտանիք վերադառնալու աշխատանքները.
9. իրականացնում է Մարզի համայնքների ԽՀՀ գործունեության մոնիտորինգային գնահատում.
10. ապահովում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ԿԴԻՀ երեխաների «Մանուկ» տեղեկատվական ենթահամակարգի վարման հետ կապված աշխատանքները.
11. կազմակերպում է ընտանիքի, կանանց և երեխաների առողջության պահպանմանն ու սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված մարզային և տեղական նշանակության ծրագրերի ձևավորման հետ կապված աշխատանքները.
12. բացահայտում է անչափահաս մայրերին և նրանց երեխաների պետական գրանցման իրականացման հարցում իրականացնում ուղղորդման աշխատանքներ, աջակցում է երեխաների ծննդյան վկայականների ձեռքբերմանը.
13. կազմակերպում է հանրակրթությունից դուրս մնացած, այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթական իրավունքի պաշտպանությունը.
14. մինչև երեխայի 18 տարին լրանալը, բնակչության սոցիալական պաշտպանության խնամքի հաստատությունից նրա դուրս գրման մասին, երեխայի ծնողների (ծնողի) կամ օրինական այլ ներկայացուցչի գրավոր դիմումի դեպքում, ապահովում է ուսումնասիրության կատարումը, տալիս է համապատասխան եզրակացություն.

Իրավունքները՝

• ԿԴԻՀ երեխաների ծնողներից կամ այլ օրինական ներկայացուցիչներից պահանջել անհրաժեշտ բժշկական փաստաթղթեր, կատարել տունայց, կազմակերպել բազմամասնագիտական քննարկումներ, տալ մասնագիտական կարծիք, երեխայի շահերի ու պաշտպանության համար՝ անմիջապես վերցնել ծնողներից (նրանցից մեկի) կամ այն անձանցից, որոնց խնամքին է հանձնված երեխան.
• որպես երեխա որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառված քաղաքացիներից ընդունել դիմում և անձնական փաստաթղթեր, լրացնել կենսապայմանների ուսումնասիրության ակտը, հավաքել անհրաժեշտ տվյալներ, կատարել երեխայի կարիքների գնահատում, նախապատրաստել առաջարկություններ, եզրակացություններ, տեղեկանքներ.
• մասնակցել համայնքների ԽՀՄ-ների նիստերին, համագործակցել կրթական և բժշկական հաստատությունների, ՏԻՄ-երի, ոստիկանության և այլ կառույցների հետ, անհրաժեշտության դեպքում ստուգել անչափահաս երեխայի կամ ծնողի առողջական վիճակը և տրամադրել մասնագիտական խորհրդատվություն.
Պարտականությունները՝
• ստուգել տրամադրված փաստաթղթերի ամբողջականությունը, կատարել սոցիալ-հոգեբանական կենսապայմանների ուսումնասիրություն, պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր, <<Մանուկ>> համակարգում կատարել համապատասխան փոփոխություններ, պատշաճ կազմակերպել քննարկումներ, ուսումնասիրել քննարկման արդյունքները և կազմել ԿԴԻՀ երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագրեր.
• ստուգել ԽՀՄ-ներից և այլ կառույցներից ստացված տեղեկատվությունը, վարել տարածքային հաշվառման մատյանը, տրամադրել տեղեկատվական նյութեր, ուղեցույցներ, պատրաստել լիազորագրեր, ուսումնասիրել ընտանիքի կենսապայմանները, հավաքել և լրացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը, կազմել դեպքի նկարագիր և ուղարկել համապատասխան կազմակերպություն.
• որդեգրել ցանկացող անձին տալ որդեգրելու հնարավորության մասին դրական կամ բացասական եզրակացություն, համապատասխան կառույցներում իրականացնել իրազեկման հանդիպումներ.
3. Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները
3.1. Կրթություն, որակավորման աստիճանը
Բարձրագույն կրթություն
3.2. Մասնագիտական գիտելիքները
Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ
3.3. Աշխատանքային ստաժը, աշխատանքի բնագավառում փորձը
Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ սոցիալական բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:
3.4. Անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ
Ընդհանրական կոմպետենցիաներ
1. Աշխատակազմի կառավարում
2. Քաղաքականության վերլուծություն, մոնիթորինգ
3. Որոշումների կայացում
4. Ծրագրերի կառավարում
5. Խնդրի լուծում
6. Բարեվարքություն
Ընտրանքային կոմպետենցիաներ
1. Ժամանակի կառավարում
2. Փաստաթղթերի նախապատրաստում
3. Կոնֆլիկտի կառավարում
4. Բանակցությունների վարում
5. Բողոքների բավարարում
4. Կազմակերպական շրջանակը
4.1. Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը
Պատասխանատու է համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման համար:
4.2. Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները
Կայացնում է որոշումներ համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման շրջանակներում։
4.3. Գործունեության ազդեցությունըՈւնի գերատեսչական մակարդակում աշխատանքների կազմակերպման և քաղաքականության իրականացման ապահովման և իր լիազորությունների իրականացման արդյունքում այլ անձանց վրա ազդեցություն։
4.4. Շփումները և ներկայացուցչությունը
Շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս տվյալ մարմնի, այլ պետական մարմինների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ՝ իր իրավասությունների շրջանակներում:
4.5. Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը
Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում է իր կողմից ղեկավարվող կառուցվածքային միավորի գործառույթներից բխող խնդիրները և դրանց տալիս լուծումներ կամ մասնակցում է այդ խնդիրների լուծմանը։

 

 

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-05-18 14:19:37